Sembla que sindicats i mitjans de comunicació acabin de descobrir l'existència de l'acomiadament per causes objectives, contingut o previst a l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors (ET), arran de la confirmació de la legalitat de tal apartat per part del Tribunal Constitucional (TC). L'article disposa que el contracte podrà extingir-se per faltes d'assistència, encara que siguin justificades, però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos. I no és una novetat comprovar que el TC hagi declarat ajustat a la legalitat tal causa d'acomiadament. Cosa distinta han estat les reaccions i cridòria sobre la sentència, ignorant que la causa és vigent des fa molts anys i que s'ha aplicat de manera habitual, tant en la redacció actual com en l'anterior. Crida l'atenció algun titular de premsa que remarca que els treballadors poden ser acomiadats a causa de la seva malaltia, encara que sigui justificada i comprovada pels serveis mèdics. L'article sanciona l'absència al treball, de manera intermitent, encara que sigui per malaltia justificada, en la freqüència esmentada, o sigui que en un termini de dos mesos seguits s'hagin faltat el 20% de les jornades de treball, o bé que s'hagi faltat el 25% de les jornades en 4 mesos discontinus, en un període de 12 mesos. La finalitat de la norma és lluitar contra l'absentisme. No sempre el que és legal, és just i no sembla massa justificat que per malalties acreditades s'acomiadi un treballador de manera fàcil i barata. El TC afirma que el precepte legal no vulnera el dret a la protecció a la salut i manté un equilibri entre el legítim interès de l'empresa de pal·liar la càrrega de les absències al treball, que es connecta amb la defensa de la productivitat i la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, extrems que no sempre practiquen les empreses. L'article 52. d (ET) exclou del còmput una sèrie d'absències: per vagues legals, accidents de treball, maternitat, risc durant l'embaràs, llicències o vacances, malaltia o accident no laboral que tinguin una duració superior a 20 dies; les absències que tinguin com a causa un tractament mèdic de càncer o malaltia greu i d'altres. Queda clar que la causa prevista a l'article 52. d, com a justificativa d'un acomiadament per causa d'absències justificades queda reduïda, normalment, a les derivades de malalties no professionals de menys de 20 dies. El tribunal ha deixat clar l'exclusió del còmput de les absències les baixes per malaltia comuna de duració superior a 20 dies. Des d'un compromís social i d'equitat, la salut dels treballadors hauria de prevaler per sobre de l'interès economicista i productiu, i que, per tant, s'hauria de reformar la vigent normativa. Però, en tot cas, fa molts anys que s'hauria d'haver reclamat.