08 de maig de 2020
08.05.2020
Diari de Girona

La crisi de la Covid-19 I el refinançament de crèdits

08.05.2020 | 06:00
La crisi de la Covid-19 I el refinançament de crèdits

Conforme a l'article 14 del recent Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, dins el termini d'un any des de la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) els Jutjats Mercantils hauran de donar preferència a l'admissió a tràmit de les sol·licituds d'homologació d'acords de refinançament o de modificació d'acords que ja estiguessin homologats.
Al mateix temps, la mateixa norma, en el seu article 10, preveu un règim especial per poder modificar acords de refinançament ja homologats que el deutor amb posterioritat a l'estat d'alarma no pugui complir. El termini per comunicar al jutjat l'inici de negociacions per modificar l'acord serà d'un any des de la declaració de l'estat d'alarma; o sigui, fins al 14 de març de 2021. Si hi haguessin sol·licituds de declaració d'incompliment per part de creditors, el jutge no els donarà tràmit durant set mesos i si dins aquell termini el deutor comunica al jutjat l'inici de negociacions per aconseguir la modificació de l'acord ja homologat, tindrà tres mesos més des de la comunicació per tancar un acord. Si dins aquell termini no s'aconseguís l'acord, el jutjat donarà tràmit a les sol·licituds de declaració d'incompliment.
La reestructuració i refinançament dels crèdits financers, normalment bancaris, sempre ha estat una eina útil per solucionar situacions d'insolvència provisional, prèvia a l'opció del concurs i ara esdevé la primera opció possible en molts casos.
En l'actual i imminent situació de crisi econòmica, sobretot per a determinats sectors, hi ha moltes empreses que no podran complir amb el pagament de les quotes dels crèdits bancaris que ja tenien compromeses abans de la declaració de l'estat d'alarma. Per a moltes d'aquestes empreses no haurà estat suficient la normativa extraordinària sobre ERTOs o la línia d'avals per a pimes per evitar la impossibilitat de fer front a les seves obligacions davant les entitats financeres.
Davant la impossibilitat de complir amb les obligacions financeres, la primera opció abans de sol·licitar la declaració de concurs és intentar negociar amb les entitats creditores un refinançament, bé sigui només pactant una carència i un allargament del termini d'amortització o bé sigui també demanant diner nou per poder afrontar amb viabilitat un nou pla de negoci dins el nou context econòmic.
La Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol, regula la homologació judicial dels acords de refinançament en el seu article 71.bis i en la Disposició Addicional 4a; donant la tranquil·litat als titulars de crèdits financers que els acords homologats no seran rescindibles o reintegrables en cas de posterior concurs de l'empresa deutora. Per tant, si en l'acord de refinançament es donen noves garanties que gravin l'actiu de la deutora (com hipoteques immobiliàries o mobiliàries, penyores, etc.) i que donin un privilegi especial als creditors, aquell privilegi no es perdrà en cap cas en un supòsit de posterior concurs. Així mateix, si l'acord preveu cessions en pagament de deute o conversió de deute en préstecs participatius o en participacions o accions, aquests pactes no seran rescindibles. Això facilita molt que les entitats financeres estiguin més receptives a aquest tipus d'acords, si compleixen els requisits per ser homologables pel Jutjat Mercantil.
Veient el nou marc normatiu, arran del RDL 16/2020, la meva recomanació a les empreses que no puguin complir amb les seves obligacions amb entitats financeres (bancs i altres) és iniciar converses amb les entitats creditores per refinançar el deute, però sense comunicar-ho al Jutjat Mercantil, esperant el termini màxim possible per fer aquella comunicació (set mesos des de la declaració de l'estat d'alarma; o sigui, que hi ha temps fins al 14 d'octubre d'enguany). Encara que hi hagi quotes impagades i alguna entitat creditora iniciés algun procediment d'execució, aquesta execució ha de passar per un procediment judicial que no és immediat i dona temps per reflexionar i reaccionar, i en qualsevol moment es pot presentar la comunicació de negociacions al jutjat i tindrà efectes suspensius de l'execució conforme a l'article 5-bis de la Llei Concursal.
Per poder negociar amb opcions d'èxit un refinançament del deute financer, és necessari que l'empresa tingui viabilitat un cop refinançat el deute i que aquesta viabilitat es vegi clara en un pla de negoci seriós i ben analitzat i elaborat. Serà bo que aquest pla de negoci i viabilitat, així com les previsions de cashflow i les projeccions del compte d'explotació, siguin revisats per un expert independent (economista o auditor de comptes) que corrobori la seva correcció i seriositat. L'empresa que no tingui viabilitat encara que s'aprovés un refinançament no tindrà més remei que el concurs.
Els refinançaments poden incorporar quitances, però és molt difícil que, fora d'un concurs, les entitats financeres les acceptin. Aleshores, per ser realistes i possibilistes, es recomana que la proposta de refinançament no inclogui quitances, sinó el pagament del 100% del deute, però amb noves condicions com poden ser la carència, l'espera o allargament del termini d'amortització, la cessió o dació en pagament de part del deute, la conversió del deute en préstecs participatius o en accions o participacions, l'increment de garanties o altres pactes i condicions que puguin convenir al cas concret.
Dins la situació actual i atenent la crisi econòmica que s'espera, seria desitjable, si no exigible (si pogués ser per norma legal millor), a les entitats financeres, que accedissin a signar acords de refinançament amb empreses que tinguin un pla de ­viabilitat que permeti de forma raonablement clara el compliment del nou acord i el retorn del crèdit, evitant així portar a concurs i probablement a liquidació a empreses que amb una flexibilització de les condicions de pagament del deute financer són viables.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook