Ja fa temps que es parla de la reforma processal que en matèria penal vindria a substituir a l'antiga Llei d'Enjudiciament Criminal de 1882. Hem tingut algun avançament, con la recent modificació del termini màxim de la instrucció. Però ara ja s'ha publicat l'avantprojecte de la nova llei, que suposarà una modificació important de la norma processal que fins ara ha regit en aquesta matèria.

Sens dubte, la reforma més important, i la que comportarà un canvi de mentalitat important entre els agents jurídics, és que la direcció de la investigació l'assumeix el Ministeri Fiscal, a diferència d'ara que l'assumia el Jutge d'Instrucció. La figura del Jutge no desapareix pas, sinó que passa a ser un «Jutge de Garanties», i que exerceix un control judicial sobre l'activitat d'investigació del Ministeri Fiscal.

Certament, a la majoria de països solem trobar que la investigació (la instrucció que anomenàvem abans) la du a terme el Ministeri Públic, actuant sempre sota el control judicial. L'argumentació ha estat considerada com una garantia de la independència judicial, evitant que el Jutge pugui implicar-se en la investigació i pugui «contaminar-se» la seva imparcialitat i la seva posició de garant dels drets de les parts, especialment dels investigats.

Fins ara, aquesta imparcialitat, s'aconseguia fent que el Jutge que feia la investigació (instrucció), no podia ser el mateix que feia l'enjudiciament. Mentre la investigació la feia el Jutge d'Instrucció, l'enjudiciament el feia el Jutge Penal o l'Audiència Provincial, en funció del tipus de delicte i pena.

Aquest argument de la imparcialitat, xoca -o pot xocar- amb la pròpia naturalesa del Ministeri Públic, ja que en definitiva, la mateixa persona que portarà i dirigirà la investigació, serà la mateixa persona que formularà l'acusació. Òbviament, el Ministeri Fiscal actuarà -i actua- amb subjecció als principis de legalitat i imparcialitat, però no deixa de ser una part acusadora. Per assegurar precisament l'objectivitat i independència de la seva actuació, la llei preveu crear la figura del «fiscal responsable de la investigació», però que no deixa de ser un fiscal.

I és que serà el fiscal el que, un cop conclosa la fase d'investigació, i si considera que existeix prova de càrrec suficient, sol·licitarà davant del Jutge de l'Audiència Preliminar, la continuació del procediment per fer el corresponent judici oral.

Es tracta, com es pot apreciar, d'una profunda reforma de la norma processal penal, que segur no estarà exempta de polèmica. I és que el Jutge de Garanties deixa de ser un jutge instructor per convertir-se en un tercer aliè a la investigació, la missió principal del qual serà resoldre els conflictes que es generin durant el curs de la investigació, autoritzar les diligències d'investigació restrictives de drets, les mesures cautelars, controlar el temps màxim de la investigació, autoritzar el secret de les actuacions, etc.

Si bé podria semblar que la figura del Jutge ha quedat relegada a un segon pla, aquesta es reforça amb la figura del Jutge de l'Audiència Preliminar, qui controla l'acció penal que es pretén exercir un cop finalitzada la investigació i el Ministeri Fiscal demana tirar endavant el tema formulant l'acusació contra els fins llavors anomenats investigats. El Jutge de Garanties fa un veritable judici d'acusació, i pot determinar, tot i la pretensió del fiscal, el sobreseïment per inexistència del fet delictiu, o que aquest no sigui constitutiu de delicte, o que no hi hagi responsabilitat, ja sigui per cosa jutjada o per prescripció del delicte. També pot acordar el sobreseïment per insuficient fonamentació de l'acusació. I la novetat més important: pot també acordar el sobreseïment quan s'hagi causat un perjudici irreparable a la defensa per haver-se endarrerit indegudament la celebració de la primera compareixença de la persona investigada, quelcom que per desgràcia passa encara massa sovint, com en alguna «macrocausa» de Lugo que ja corre per les nostres contrades, clar exemple del que no hauria de passar mai.

Important i profunda reforma, de la qual en sentirem a parlar...