En l'actualitat existeix un fort debat sobre la legalitat de l'exigència del passaport COVID per accedir a determinats locals, motivat, en certa manera, pels pronunciaments dispars dels tribunals de justícia.

Ara, poden les comunitats autònomes adoptar la mesura d'exigir el passaport COVID per accedir a determinats locals?

Sí, les comunitats autònomes poden adoptar aquesta mesura a condició que el Tribunal Superior de Justícia de la seva comunitat ho autoritzi prèviament. Per tant, és una decisió que ha d'adoptar en primer terme el govern de la comunitat autònoma i que requereix, en afectar a drets fonamentals de les persones, l'aval de l'autoritat judicial competent.

Però, de què depèn que l'autoritat judicial ho autoritzi?

Doncs de la necessitat, idoneïtat i proporcionalitat de la mesura. En síntesis, el benefici que proporciona la mesura, respecte de la reducció dels contagis, ha de ser significativament superior al sacrifici que comporta l'exigència de presentar la documentació per a l'accés al local. Per altra banda, no ha d'haver-hi cap altra mesura que resulti més adequada per a salvaguardar la vida i la salut dels ciutadans. Si es donen aquests supòsits, la mesura és plenament legal, en estar motivada i ser proporcional.

A Catalunya s'ha avalat aquesta mesura per part del Tribunal Superior de Justícia?

Sí. A començaments d'octubre es va avalar l'exigència del passaport COVID per accedir a l'oci nocturn d'interior, a començaments de novembre es va ampliar l'aval als banquets, celebracions i actes que se celebrin en hotels i restaurants amb possibilitat de ball, i, a finals de novembre, es va ampliar a l'accés als locals de restauració, gimnasos i residències de persones grans.

Afectant la mesura a drets fonamentals, no seria necessari que aquesta limitació s’adoptés per Llei Orgànica?

Segons la recent Sentència Nº 719/2021, de 24 de maig del Tribunal Suprem, no es correspon amb la Constitució l'afirmació que tota limitació d'un dret fonamental ha de fer-se exclusivament per llei orgànica, sent suficient, per limitacions puntuals, la llei ordinària, ja sigui per la llei de l'Estat o per les lleis que, dins de la seva competència, dictin les Comunitats Autònomes.

Joan Blanco Advocat

Informa't sobre aquest tema i d'altres qüestions a: Prat Sàbat Advocats

Telèfon 972 218200 o a l'Email info@pratsabat.com

Instagram: @pratsabat