Ni tracte de favor ni privilegis

13.05.2017 | 00:37

n relació a l'escrit del Sr. Eduard de Ribot sobre l'actuació municipal referent a l'habitatge del Golfet, on, a més de manifestar el que ell considera irregularitats urbanístiques, afirma l'existència d'un tracte de favor i altres privilegis en benefici d'un particular, resulta imprescindible donar-li una resposta contundent.

En primer lloc cal deixar constància que la finca es troba classificada com a sòl urbà des de fa més de 40 anys, així també ho recollia el PGOU 1983. Que pel que fa a les presumptes irregularitats sobre l'aplicació dels paràmetres urbanístics en la concessió de la llicència a què es fa contínua referència en l'article publicat, la mateixa Associació ja ha interposat recurs contenciós administratiu i, per tant, serà en el marc d'aquest procediment judicial on es dirimirà sobre l'existència o inexistència de les mateixes, per la qual cosa cal fer reserva de les opinions en relació a aquests extrems fins a la definitiva resolució judicial d'aquest assumpte. Tot això sense perjudici que, com ja s'ha manifestat en altres ocasions, l'actuació municipal s'ha considerat sempre ajustada a la legalitat i en aquest sentit cal estar als informes tècnics emesos pels tècnics municipals i pels tècnics als que s'ha demanat l'emissió de dictàmens que es troben penjats a la pàgina web de l'Ajuntament en un clar exercici de transparència administrativa.

En aquests informes es conclou que la llicència concedida s'ajusta als paràmetres de la normativa continguda en un Pla de Millora Urbana que fou tramitat seguint escrupolosament els procediments regulats, amb el preceptiu tràmit d'informació pública sense que s'hi formulessin al·legacions i que va ser informat favorablement per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

En aquest mateix sentit, els expedients de gestió urbanística tramitats prèviament a la concessió de la llicència van ser exposats a informació pública sense que s'hi formulés cap al·legació. Cal també precisar que l'edificabilitat atorgada en aquesta parcel·la pel planejament és de 0,12 m2st/m2, ja deduïdes les cessions, que és la mateixa que tenen la major part de les parcel·les de primera línia de la costa i que les deficiències que conclouen els informes tècnics de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme el concreten en 80 metres quadrats per una interpretació diferent de la municipal sobre quina part té consideració de soterrani i quina de planta baixa.

En segon lloc, i pel que fa a les manifestacions realitzades en relació al camí de ronda, val a dir que aquest espai el va delimitar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el «proyecto de acondicionamiento del camino de ronda de los jardines de Cap Roig, TM de Palafrugell i TM de Mont-ras» mitjançant un traçat que passava per la part posterior de la finca, afectant-la i per tant per a la seva execució s'hauria d'haver recorregut a l'expropiació dels terrenys afectats. Aquest tema és important ja que des de l'Ajuntament es va negociar perquè el traçat del camí passés també pel davant de la finca per atendre reivindicacions ciutadanes, i precisament la construcció d'aquest tram ha comportat una intervenció sobre el terreny molt superior a la prevista inicialment, que probablement ha estat l'activació de la queixa social, ja que fins aquest moment les obres s'estaven executant pacíficament.

Probablement en aquesta decisió municipal de traslladar el camí de ronda se'ns podria acusar d'ingenuïtat, però la nostra voluntat ha estat sempre atendre les demandes de la ciutadania quan aquestes comporten un interès públic, com sí creiem que és el fet de passar el camí de ronda a primera línia del litoral i, per tant, acceptem assumir les conseqüències d'aquesta decisió.

En tercer lloc, no puc deixar d'expressar la meva indignació per les manifestacions gratuïtes del senyor Eduard de Ribot sobre les sospites constants de la honestedat de l'actuació municipal i, per tant, amb absoluta rotunditat haig de dir que no hi ha hagut cap tracte de favor, ni preferencial ni singular ni específic de l'Ajuntament cap a aquest propietari, ni cap a cap altre. No es pot intoxicar amb afirmacions falses, afectant l'honorabilitat dels representants municipals elegits democràticament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema