L'Ajuntament de Roses obre el termini el 2 de novembre per a la presentació de sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies monoparentals amb 2 o més fills. La bonificació, que pot arribar fins al 60% del total del rebut (fins a un màxim de 300 ?), s'aplica en funció de la renda familiar i cal disposar del carnet de Família Monoparental emès per la Generalitat.

La partida destinada per l'Ajuntament a aquesta línia de subvencions és de 25.000 euros. Poden presentar la sol·licitud les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Roses amb dos fills o més, o amb un fill o més si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior a 33% o el titular està incapacitat per treballar. També es té en compte la renda familiar.