L’Ajuntament de l’Escala ha aprovat inicialment el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de l’Escala. El catàleg inclou un total de 429 béns, dels quals 12 corresponen a conjunts arquitectònics, 255 a elements arquitectònics, 86 a béns arqueològics i paleontològics, 40 a béns socioculturals i etnològics, 18 a béns naturals i 18 a béns ambientals i paisatgístics.

La fitxa individualitzada inclou la informació física i jurídica necessària de cada bé, i estableix el nivell de protecció al qual està subjecte i el tipus d’intervencions o actuacions possibles.

Els documents els ha elaborat un equip interdisciplinari liderat pel doctor arquitecte Josep Maria Fortià. «Creiem que tindran una importància estratègica pel futur del nostre poble» i durant la redacció d’aquest pla «ja ha evolucionat la forma d’explicar el patrimoni del nostre poble, per exemple, hem estrenat aquest estiu una ruta de patrimoni nova que surt directament de la investigació duta a terme per a l’elaboració d’aquest pla», remarcava el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart. El pla estarà a exposició pública per termini de 45 dies a partir de la seva publicació al BOP.