L’Ajuntament de l’Escala té previst bonificar part de l’ocupació de via pública d’aquest any. Ho farà un cop s’hagi completat l’informe tècnic que s’està redactant ara que s’ha donat per acabada la temporada turística d’estiu.

De moment, només s’ha començat a enviar les liquidacions de l’ocupació corresponent a les dimensions de les terrasses abans de la pandèmia, sense tenir en compte les ampliacions i les noves ocupacions que s’han autoritzat aquestes dues darreres temporades per compensar les reduccions d’aforament que marcava el Procicat.

Les ordenances municipals del 2021 van incloure una clàusula pensada per a situacions sobrevingudes, com és el cas de la pandèmia que s’està vivint des de l’any passat, que estableix:

“Quan per motius de força major, no atribuïbles al subjecte passiu, les activitats romanguin tancades o se’ls apliquin altres restriccions que limitin de manera parcial o total la prestació del fet imposable de la taxa, s’aplicarà a la quota establerta a l’article 12 la reducció que l’estudi econòmic-financer redactat a tal efecte conclogui com escaient”.

Els tècnics tenen l’encàrrec d’emetre un informe, per determinar quin percentatge de bonificació s’escau, d’acord amb l’ordenança fiscal, i en aplicació d’aquesta clàusula.

L’Ajuntament de l’Escala ha volgut desmentir unes declaracions d’Esquerra Republicana de Catalunya en el sentit que no hi havia cap bonificació aquest any.

El govern municipal considera que son “unes manifestacions que generen confusió i que són falses" i ha afegit que "ell ple va aprovar, amb el vot d’ERC, l’ordenança d’Ocupació de Via Pública, incorporant una clàusula ad-hoc d’obligat compliment, i ERC no ha tingut cap interès en conèixer com s’estava aplicant abans de fer unes manifestacions malintencionades i que generen una desinformació que, en aquests moments, és del tot contraproduent”.

Entenent que s’està fent un important esforç de desestacionalització i per allargar la temporada d’estiu, aquesta s’entén com el període entre maig i principis d’octubre i, en aquests moments, s’està fent l’informe tècnic econòmic corresponent que marcarà el percentatge de bonificació, el qual es comunicarà en les properes setmanes als titulars d’ocupacions de via pública.