El ple de l'Ajuntament de Sant feliu de Guíxols del passat juliol va aprovar l'ordenació dels espais ocupats per les finques que formen part del que era la fàbrica Agglotap de la ciutat, recentment tancada. Tal com va expressar el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, fins aleshores aquestes superfícies «podien gaudir d'una ordenació que permetia l'activitat de servei i industrials compatibles amb l'entorn residencial: això era per evitar l'expulsió de dins el municipi de les industries urbanes que es trobaven en funcionament; però amb el tancament, l'Ajuntament ha optat per reordenar els espais». El ple va aprovar provisionalment una modificació de POUM, que després anirà a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva.

A grans trets aquesta reordenació pretén descongestionar la zona i crear nous espais lliures locals i dotacions per aparcament públic. La nova ordenació proposada per l'Ajuntament, bàsicament, preveu dos accions. Per un costat, destinar un total de 4.192 metres quadrats de sòl a espais públics, distribuïts en espais lliures (1.089 metres qaudrats), equipaments (2.036 metres quadrats) i vialitat (1.067 metres quadrats). Part d'aquests espais, 914 metres quadrats, es corresponen a carrers, voreres i altres que ja actualment són públics, per tant, els nous espais a cedir ocupen una extensió de 3.278 metres quadrats.

Per l'altra banda, es requalifica per a ús d'habitatge i compatibles una zona edificable de 1.456 metres quadrats de sòl, atorgant-li un sostre edificable d'uns 5.650 metres quadrats. D'aquest sostre total se'n destinarà un mínim del 25% per a usos comercials, d'oficines i serveis (les plantes baixes), la resta a habitatge, han informat les fonts municipals.

El nombre màxim d'habitatges nous serà de 47, amb una reserva mínima del 20% del nou sostre d'habitatges per a habitatges de protecció oficial i d'un 10% per habitatges de preu concertat.

Aquesta ordenació i la cessió anticipada dels nous espais lliures i d'equipaments es va pactar en un conveni urbanístic signat entre Ajuntament i propietat de les finca d'Agglotap, per fer-ne la cessió com a molt tard el 30 d'octubre d'aquest any 2015, segons les fonts de l'Ajuntament.