La Generalitat de Catalunya ha resolt imposar una sanció de 6.783,72 euros a la societat promotora del xalet del Golfet per la construcció de dos murs d'uns 30 metres de longitud que van ser executats sense l'autorització corresponent a la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

La resolució, que també ordena la restitució dels terrenys al costat sud de l'edificació i l'adequació de l'altura dels murs de tancament, ha estat recorreguda en alçada per Casa Calella SL davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, un recurs que encara està pendent de resoldre's, segons van informar fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat aquesta setmana.

Aquest expedient sancionador arrenca l'abril del 2016, quan una inspecció del Servei de Costes de la Generalitat va detectar que, a banda del mur autoritzat de 38 metres a la zona de servitud de protecció, se n'havien construït dos més al costat sud que també ocupen aquest espai, però que s'havien executat sense cap autorització. Aquests dos murs apareixien en el projecte fora de l'espai de servitud, però a l'hora d'executar-los no va ser així.

Davant d'aquesta situació, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat va obrir un expedient sancionador a la societat promotora del xalet.

La imposició de la sanció la va decretar el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme el 2 de juny del 2017. L'import de 6.783,72 euros correspon a una infracció molt greu per construir uns murs no autoritzats en la citada servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

Les fonts del Departament han afegit que els murs de contenció, segons la darrera inspecció feta aquesta setmana, estan sent revestits de pedra rústica però visualment segueixen en les mateixes condicions, és a dir, no han estat restaurats com exigia la Generalitat.

L'altre front obert que té la Generalitat amb aquest xalet és el recurs contenciós administratiu que va interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'acord de la junta de govern local de Palafrugell que va donar la llicència d'obres a Casa Calella SL per construir l'habitatge unifamiliar que, segons entén la Generalitat, vulnera alguns dels paràmetres del Pla de millora urbana de l'àmbit. Segons les fonts del Departament, aquest procediment contenciós està en tràmit de votació i preveuen un pronunciament cap a finals del mes d'abril.

Una altra actuació sense llicència que va detectar, i denunciar, Salvem el Golfet el maig de l'any passat va ser la perforació del talús de roca natural de la finca que dona al carrer Castellets i l'execució d'una rasa transversal en tota la seva longitud per connectar l'habitatge a la xarxa de clavegueram municipal.

Arran de la comprovació in situ, l'inspector d'obres va obrir una denúncia. Aquell mateix juny de 2017, l'Ajuntament va requerir al promotor de l'obra que legalitzés aquesta actuació sol·licitant una llicència d'obres, cosa que Casa Calella SL va fer el 18 de juliol de 2017. L'Ajuntament hi va fer un parell d'esmenes que Casa Calella SL va rebre el 31 d'agost, malgrat la qual cosa encara està pendent de complir. Com a conseqüència del temps transcorregut sense que la promotora actuï, l'Ajuntament ha iniciat l'expedient de declaració de caducitat de la llicència d'obres que havia sol·licitat.

Salvem el Golfet exigeix a l'Ajuntament que sancioni Casa Calella SL per fer obres sense llicència i li requereixi la legalització. I recorda que amb expedients oberts no es pot concedir la llicència de primera ocupació.