Els estudiants gironins han començat a perdre domini de la llengua castellana, una pèrdua especialment notable entre els escolars de primària. Aquest és probablement el fet més significatiu que s´extreu dels resultats de les proves de competències que es van realitzar a tots els centres poc abans d´acabar el curs passat (vegeu gràfics). Les dades, que va donar a conèixer fa uns dies el Departament d´Ensenyament en el mateix acte on oferia les referents al curs vinent -nombre d´alumnes, de professors, etc.-, mostren com el domini de la llengua castellana ha baixat més de quatre punts des del curs anterior entre els alumnes gironins de primària. L´abrupte descens també s´observa entre els escolars de tot Catalunya, si bé lleugerament menys pronunciat. També els alumnes de l´últim curs d´ESO han perdut fluïdesa en llengua castellana, però en aquest cas el descens ha sigut menys pronunciat, i únicament als centres gironins. El delegat d´Ensenyament a Girona, Josep Polanco, va treure importància al descens, assenyalant que tampoc no era especialment significatiu.

El cas de la llengua castellana no és l´única dada sorprenent. Sense abandonar l´educació primària, sobta la gran diferència entre els escolars gironins i els de la resta de Catalunya pel que fa a domini de la llengua anglesa. Sis punts de diferència, accentuats sobretot en el curs passat, el 2016-2017. No hi ha diferència entre els escolars de primària gironins i catalans, en canvi, pel que fa a la llengua catalana.

Un cas diferent són els estudiants d´ESO. Ja ha quedat esmentat el lleuger descens de domini del castellà, però sobta que pel que respecta a la llengua catalana hi hagi hagut un descens de dos punts respecte al curs anterior. El coneixement de la llengua anglesa, en canvi, evoluciona positivament des de fa tres anys.

Les proves de competències inclouen també matemàtiques (aquesta no està inclosa al gràfic), que mostra un alarmant descens entre els escolars de primària, que va començar el curs 2013/2014 i no s´ha aturat. No és així a ESO, on els coneixements matemàtics fa dos cursos que milloren.

Avaluació no vinculant

Les proves de competències bàsiques es realitzen a 6è de primària i a 4t d´ESO. Aquestes proves, que es van realitzar per primer cop en el curs 2008/2009, avaluen les competències i coneixements bàsics que han d´haver adquirit els alumnes de 6è al final de l´educació primària i els de quart ESO, en llengua i en matemàtiques. El resultat de la prova no té efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs. El curs passat, les proves es van dur a terme al febrer en el cas d´ESO, i al maig a Primària

L´objectiu de la prova és que el Departament i cada centre d'educació primària disposi d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en un moment clau de la seva escolaritat com és el final d´una etapa i l´inici de la següent. La prova serveix també perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts.

Les proves de les tres llengües mesuren la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

La prova de matemàtiques inclou numeració i càlcul, espai, mesura i lectura de gràfics, així com la seva aplicació a la vida quotidiana.