Un dels conceptes que s'haurà de declarar per primera vegada en l'IRPF del 2020 és l'ingrés mínim vital. Com ha de tributar?

En principi, l'ingrés mínim vital està exempt de tributació, comenta la Dra. Irene Rovira, professora agregada de Dret financer i tributari de la UOC, però la seva exempció està limitada. A tal efecte, avisa la professora de la UOC, caldrà sumar les quanties obtingudes durant l'any per l'ingrés mínim vital més les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció, així com les altres ajudes establertes per aquestes o per les entitats locals per atendre col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social i altres situacions anàlogues. Del resultat obtingut, estaran exempts de tributació 11.279,39 euros, que és el resultat de calcular 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) del 2020. La resta, si la quantia resultant és superior, tributarà com a rendiment del treball.

Tanmateix, Rovira recorda que, encara que l'ingrés mínim vital resulti íntegrament exempt, tots els beneficiaris que l'obtinguin (tant el titular com els membres de la seva unitat de convivència) tenen l'obligació de presentar l'autoliquidació de l'IRPF corresponent.