El nombre de viatgers que van pernoctar als hotels gironins es va situar a l’octubre passat en 348.253 persones, xifra que suposa un creixement del 19% respecte el mateix mes de l’any passat i un 2% per sobre l’octubre del 2019. Aquests viatgers van fer 871.295 pernoctacions, per sota les de l’octubre del 2019 però un 30% més que al mateix mes del 2021. Per procedències, 146.217 dels viatgers a Girona eren residents a l’Estat mentre que 202.035 eren residents de l’estranger.

Segons l’estadística de l’INE, la dinàmica va ser similar al conjunt de Catalunya, si bé Barcelona encara no ha recuperat el nombre de viatgers de l’octubre de 2019. Al conjunt de l’Estat, durant el mes d’octubre les pernoctacions en establiments hotelers van superar els 30 milions, és a dir, un 25,4% mes que el mateix període del 2021, quan n’hi van haver 23,9 milions, i xifra lleugerament inferior als 30,3 milions de l’octubre del 2019.