Com puc recuperar un pis llogat?

07-05-2015Meneame

Tinc el meu pis llogat ara fara un any i el necesito per anar a viure la meva filla i jo que tinc que fer per reclamar als llogaters.

L’article 9 de la vigent Llei d’Arrendaments Urbans preveu que una vegada transcorregut el primer any de vigència del contracte, l’arrendador pot comunicar a l’arrendatari que necessita l’habitatge per a si mateix o els seus familiars en primer grau (pares o fills). Aquesta comunicació s’ha de fer a l’arrendatari amb al menys dos mesos d’antelació a la data en que es necessitarà l’habitatge, i l’arrendatari està obligat a lliurar la finca en aquest termini, si no s’arriba a un acord en termes diferents. Val a dir que, si no s’ocupa l’habitatge per la persona que té la necessitat en un termini de tres mesos des de que es va desallotjar l’immoble, llevat de causa de força major, l’arrendatari anterior té dret a ser reposat en l’arrendament, o demanar una indemnització de danys i perjudicis.


Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS