Un Ajuntament m´ha de tornar uns diners per un impost de plusvàlua cobrat indegudament i cobrat per decret d´alcaldia. Quin termini té per fer el pagament?

31-01-2019Meneame

Un Ajuntament m'ha de tornar uns diners per un impost de plusvàlua cobrat indegudament. La devolució ha estat dictada per decret de l'alcaldia. Quin termini té per fer el pagament? Gràcies.

En principi, els actes de les entitats locals són immediatament executius, excepte en aquells casos en què una disposició legal estableixi el contrari. Ara bé, l'eficàcia podrà queda demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o estigui supeditada a la seva notificació i publicació, o quan una Llei exigeixi la seva aprovació per una altra Administració Pública.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com