Aquest mes finalitza el meu contracte per obra determinada a temps determinat i del qual vaig agafar la baixa al mes per malaltia. Continuo de baixa, he de seguir presentant baixes encara i puc demanar més prestacions?

08-02-2019Meneame

Vaig signar un contracte per obra determinada en una administració per un temps determinat. Al primer mes de treballar vaig agafar una baixa per malaltia comuna i a dia d'avui continuo de baixa. A final d'aquest mes finalitza el contracte i els agrairia si poden ajudar-me en els següents dubtes: Estic cobrant de l´administració el 100% del sou però a l'acabar-se el contracte i seguir de baixa què passarà i com he d'actuar? He de seguir presentant les baixes a l'administració un cop finalitzat el contracte? Puc sol·licitar alguna prestació si segueixo de baixa i el contracte ha finalitzat? Gràcies i espero que puguin ajudar-me. Luis

Quan un treballador estant en situació d'incapacitat temporal (IT) veu extingit el seu contracte de treball continuarà percebent la prestació d'IT però la seva quantia variarà ja que serà la que correspongui a la situació d’atur. Si se li dona l'alta mèdica passarà a la situació d’atur, si reuneix els requisits per a això, i percebrà la prestació per atur contributiva, si bé, evidentment, la seva quantia continuarà sent la mateixa.

Ara bé, del període de percepció de la prestació per atur que li correspongui haurà de descomptar-se, com ja consumit, el temps que el treballador ha estat en situació d'IT, tret que la incapacitat temporal vingui derivada d'un accident laboral o malaltia professional, contingències professionals, en aquest cas no procedeix descomptar del període de la percepció per desocupació el temps que el treballador ha estat en situació d'incapacitat temporal.

El pagament de les prestacions correspondrà a l'INSS o Mútua (segons qui faci el control de les contingències comunes) durant el temps d'IT, a qui haurà de presentar les baixes, i al SEPE, en el període de prestació per atur.

En el cas de que no tingui dret a la prestació d'atur contributiva o s'extingeixi estant encara de baixa la prestació d'IT es percebrà en quantia igual al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extres (430,27 €), abonant-se igualment per la Mútua o l'INSS.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com