Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d´aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari deixa de pagar-les qui ha de pagar aquestes factures/contribucions?

17-05-2019Meneame

-Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d'aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari deixa de pagar totes les despeses (llum, aigua, ibi,...) qui ha de pagar aquestes factures/contribucions? Pot estar lligat l'usfructe a un compromís d'haver de cuidar l'usfructe?

El Codi Civil de Catalunya estableix que en l’usdefruit les despeses de conservació, manteniment, reparacions ordinàries, subministraments i tributs anuals van a càrrec de l’usufructuari, llevat que s’hagués pactat altra cosa. També s’estableix que la mateixa noció d’usdefruit comporta l’obligació de conservar la forma i substància de la cosa, igualment amb l’excepció que al constituir-se s’hagués establert una altra cosa.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com