L´Ajuntament de Girona ha vist empitjorar els seus índexs de transparència, segons l´estudi de l´ONG Transparencia Internacional corresponent a 2014. Mentre que l´any 2012 ocupava el 52è lloc en una llista de 110 ajuntaments analitzats a tot l´Estat, amb una puntuació de 77,5 punts sobre 100; l´informe del 2014 el fa caure fins al lloc número 90 i el deixa amb 72,5 punts. Les pitjors puntuacions s´aconsegueixen en transparència en les contractacions de serveis i en matèries d´urbanisme i obres pública, així com en els indicadors de la llei de transparència (que inclou informació sobre planificació i organització municipal, alts càrrecs, contractes i subvencions i dades econòmiques i pressupostàries). En canvi, les notes més altes s´aconsegueixen en les relacions amb la ciutadania i la informació sobre la corporació, tot i que en cap àmbit s´aconsegueix la nota més alta, que serien 100 punts.

Dades de l'Ajuntament de Girona

Transparencia Internacional realitza cada dos anys un estudi en què analitza la informació que els 110 ajuntaments més poblats de l´Estat espanyol (o capitals de província) posen a disposició de la ciutadania, a través d´un qu?estionari i comprovant les dades que hi ha a la pàgina web municipal. En aquesta ocasió, malgrat que Girona «aprova» en tots els àmbits (és a dir, supera els 50 punts sobre 100), la seva puntuació ha empitjorat respecte l´any 2012. A banda de baixar del lloc 52 al 90, la nota de Girona ha disminuït de 77,5 a 72,5 i se situa per sota la mitjana estatal, que se situa en 85,2.

El que més sobta de l´informe són els descensos experimentats en l´àrea de contractacions de serveis i urbanisme i obres públiques, ja que en anys anteriors s´havien aconseguit bones puntuacions i en aquesta ocasió Girona només ha aconseguit un aprovat justet. En el cas de les contractacions de serveis, apartat que passa de 75 a 50 punts, s´analitza la publicació de la informació sobre els procediments de contractació de serveis i també els subministradors i cost dels serveis: és a dir, s´hauria de publicar la llista i la quantitat de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l´Ajuntament.

Pel que fa a la transparència en matèria d´urbanisme i obres públiques, la puntuació ha disminuït de 100 a 60. En aquest cas, s´analitza si s´han publicat els plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics, els anuncis i licitacions d´obres públiques, la informació sobre les empreses que concorren als concursos públics, les ofertes i les resolucions, i informació precisa i detallada sobre les principals obres públiques i infraestructures de la ciutat.

Pel que fa als indicadors de la llei de la transparència, la puntuació també és baixa (56,3), però en aquest cas s´ha millorat, ja que en l´anterior estudi s´havia suspès amb un 46,7. Cal dir, però, que l´any 2012 era el primer en què s´introduïa aquest epígraf, que inclou la publicació de la planificació i organització de l´Ajuntament, dades sobre contractes, convenis i subvencions, les retribucions d´alts càrrecs i informació econòmica i pressupostària, com ara les auditories de comptes i la relació d´immobles de propietat municipal, entre altres.

Pel que fa a la informació sobre la corporació municipal, hi ha hagut una millora substancial: ha passat dels 58,8 punts aconseguits la última vegada a 83,3. En aquest apartat s´analitza la informació sobre els càrrecs electes i el personal de l´Ajuntament, el seu patrimoni i les normes i institucions municipals. Pel que fa a les realcions amb els ciutadans i la societat (pàgina web de l´Ajuntament, informació i atenció al ciutadà i grau de compromís amb la ciutadania), s´ha passat de 100 punts a 87,5. Finalment, pel que fa a la transparència economico-financera, s´ha mantingut pràcticament igual, tot passant de 85,7 a 81,8 punts.