L'Ajuntament de Girona vol comprar una nau o un edifici tancat que serveixi de magatzem per guardar-hi tot el material que es fa servir per a la cavalcada dels Reis Actualment es guarda en un espai privat. L'immoble ha d'estar dins del municipi de Girona.

El consistori ha obert recentment una convocatòria per escoltar ofertes i màxim, està disposat a pagar 847.006,63 euros. De fet, s'estableix un sistema de preu que ha fixat un límit de 551,73 euros per cada metre quadrat un cop homogeneïtzada la superfície.

El licitador haurà de ser propietari de l'immoble objecte de compravenda, i s'haurà de transmetre lliure de càrregues, gravàmens i ocupants i estar al corrent de pagament de les despeses comunitàries així com de tots els tributs que li afectin fins a la data de formalització de l'escriptura pública.

Els criteris de selecció

El termini de presentació de les proposicions i documentació administrativa és el 17 de desembre i els qui presentin ofertes hauran de tenir en compte criteris que que l'Ajuntament tindrà en compte a l'hora de seleccionar l'espai que consideri més adient. Són aspectes com ara l'estat de conservació general; aprofitament urbanístic de les finques; oferta econòmica homogeneïtzada; localització i estabilitat al foc.

En cas que la nau que s'acabi comprant encara disposi d'espai lliure quan s'hi hagi posat tot el material i objectes corresponents a la cavalcada, fonts municipals han explicat que s'hi podrien guardar altres elements d'entitats vinculades a la cultura popular i tradicional, que ara es guarden en diversos punts de la ciutat.