1. El meu edifici necessita fer obres. Quin tipus d’ajuts hi ha per la rehabilitació d’edificis?

Actualment, existeixen diferents tipus d’ajudes i subvencions als quals els propietaris o les comunitats de veïns es poden acollir per a rehabilitar els seus edificis. 

Les ajudes Next Generation EU són una d’elles. Aquestes ajudes estan dividides en diferents programes que determinen quines intervencions es poden dur a terme en els edificis, siguin unifamiliar o plurifamiliars i en funció de les necessitats, els propietaris, conjuntament amb l’assessorament d’un tècnic qualificat, podran valorar quin tipus de programa és més adient al seu cas. 

En aquest procés d’estudi d’ajudes, els propietaris i les comunitats de veïns no estan sols. Els tècnics, conjuntament amb els col·legis professionals d’administració de finques, Col·legi d’arquitectes i Col·legi d’arquitectes tècnics mitjançant les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), donaran suport als ciutadans en el procés d’estudi dels programes Next Generation.

2. Què són els ajuts Next Generation EU?

El Fons Next Generation EU és un instrument aprovat pel Consell Europeu, que té com a finalitat reparar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19. Vol impulsar l’aprofitament racional dels recursos, reduir l’energia que consumim i apostar per l’ús d’energies renovables. 

Les subvencions que n’han sorgit, són unes ajudes enfocades a la millora dels edificis d’ús predominantment de tipus residencial (unifamiliars o plurifamiliars). 

Hem de tenir en compte que els nostres edificis, habitatges, oficines, escoles, etc. representen el 40% del consum energètic total i hem d’aconseguir reduir aquesta demanda amb edificis més eficients. Per això s’han creat 3 programes diferenciats i són:

 • Programa 3: Ajudes a les actuacions de rehabilitació en edificis unifamiliars i plurifamiliars.
 • Programa 4: Ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges unifamiliar i plurifamiliar.
 • Programa 5: Ajudes en l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Les comunitats de veïns i els propietaris són els destinataris d’una gran part d’aquests ajuts.

3. Quins beneficis obtindré amb la rehabilitació energètica?

Avui dia el cost de les factures energètiques són una de les nostres preocupacions. Un dels beneficis de la rehabilitació energètica és la reducció de la demanda d’energia. En fer els nostres habitatges més eficients davant les sol·licituds del clima reduïm el consum de calefacció i d’aire condicionat, guanyant confort, qualitat de vida i baixant el consum entre 10 i el 25%. Un altre benefici dels ajuts en la rehabilitació energètica és que les actuacions a realitzar poden ser subvencionades amb un mínim d’un 40% i fins a un 80%. Les ajudes Next Generation també comporten importants avantatges fiscals com deduccions en l’Impost de la Renda del 20% al 60% depenen de la reducció del consum de calefacció i refrigeració i de l’etiqueta global obtinguda.

4. Què necessito per sol·licitar l’ajuda Next Generation EU? 

La tramitació de les ajudes Next Generation EU s’haurà de fer amb l’ajuda d’un tècnic qualificat. El paper dels tècnics serà imprescindible per impulsar els beneficis de la rehabilitació, per això apareix la figura de l’Agent Activador de la Rehabilitació. Aquesta figura serà l’encarregada conjuntament amb els administradors de finques de cercar edificis que siguin viables a l’hora d’obtenir els ajuts Next Generation. Els Agents Activadors de la Rehabilitació hauran d’assessorar els propietaris dels beneficis de la rehabilitació energètica mitjançant estudis previs de rehabilitació energètica, estimació econòmica de l’obra, càlcul de les quanties subvencionable, possibles vies de finançament...

Mitjançant els webs del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona (www.aparellador.cat) i de l’OTR (www.otr.cat), els ciutadans trobaran un cercador de tècnic i una borsa de tècnics, on podran contactar lliurement amb tècnics especialitzats en la rehabilitació energètica i que acompanyaren a propietaris i comunitats de veïns en tot el procés de la subvenció.

5. Com podem ajudar els aparelladors/arquitectes tècnics als propietaris i comunitats de veïns?

Els Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya han creat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR), mitjançant conveni amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, per donar suport als tècnics i ciutadans a l’hora de divulgar, impulsar, informar i assessorar sobre els ajuts del fons europeus Next Generation EU. Les OTR tenen una doble funció:

 • Informar els ciutadans mitjançant campanyes publicitàries., donar suport a l’hora d’orientar als propietaris i posar a la seva disposició una borsa de tècnics per poder desenvolupar les tasques de tècnic rehabilitador.
 • Donar suport als tècnics i a la seva formació per a la gestió de la tramitació de les ajudes i ésser les encarregades de validar i tramitar els informes d’idoneïtat administrativa i tècnica. OTR.cat és l’Oficina Tècnica de Rehabilitació que uneix tots els col·legis d’Arquitectura Tècnica de Catalunya. El seu objectiu és posar els arquitectes tècnics de tot el país al servei de les comunitats de veïns i de la ciutadania en general, i facilitar l’accés a aquesta gran oportunitat al màxim de persones possible.

6. Quina és la quantia màxima de la subvenció?

Les quanties vindran en funció del programa d’ajudes que t’acullis i de les actuacions a realitzar:

 • Programa 3 es pot subvencionar del 40 al 80% de les actuacions a realitzar fins a un topall de 18.800€ per habitatge.
 • Programa 4 es pot subvencionar fins al 40% de les actuacions amb un mínim de 1.000€ fins a 3.000€ de topall.
 • Programa 5 cobreix el 100% dels costos d’un tècnic per realitzar el llibre de l’edifici i/o la redacció del projecte de rehabilitació. El topall en cas del llibre de l'edifici serà de 3.500€ en comunitats de veïns de més de 30 habitatges i en el cas de la rehabilitació fins a 30.000€ per edificis de més de 30 habitatges.

7. Com a propietari puc sol·licitar l’ajuda?

La tramitació en el cas dels programes 4 i 5 es farà de forma directa mitjançant el portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La sol·licitud de l’ajut el podrà tramitar l’interessat, persona degudament autoritzada o l’agent o gestor de la rehabilitació però la declaració responsable dels requisits tècnics l’haurà de tramitar un tècnic competent. En el cas del programa 3 s’haurà de fer una tramitació prèvia a la sol·licitud, que consisteix en:

 • Declaració responsable dels requisits tècnics, realitzada per un tècnic, aparellador / arquitecte tècnic.
 • L’informe d’idoneïtat administrativa, realitzat per l’OTR del Col·legi d’Administradors de Finques.
 • I l’informe d’idoneïtat tècnica, tramitat per l’OTR del col·legi professionals del tècnic contractat.

Una vegada fet es podrà començar la sol·licitud de la subvenció a càrrec d’un tècnic competent.