he tingut oportunitat de llegir recentment alguns documents que aborden la temàtica de l'ocupació no només des de la perspectiva de creixement (o destrucció) de llocs de treball, sinó també des de la d'analitzar quina és la seva relació amb la millora de la qualitat de vida de les persones treballadores i de les seves unitats familiars, i de com la disposició d'una ocupació en determinades condicions (per tant no totes) contribueix a la millora de la cohesió social, en especial en països amb un elevat grau d'informalitat (que no irregularitat, tal com parlem d'ella en els anomenats països desenvolupats).

És especialment interessant l'últim Informe sobre el desenvolupament mundial del Banc Mundial, dedicat de manera monogràfica a l'ocupació. Des de la privilegiada talaia d'un organisme internacional que té accés a la informació de tots els països, el BM reflexiona sobre la importància de l'ocupació com a "pedra angular del desenvolupament econòmic i social", i examina la seva importància des de molt diversos àmbits, com ara l'impacte que té sobre les persones pels ingressos i beneficis que proporciona, però també (i aquí la importància del treball o ocupació decent, en terminologia encunyada per l'OIT, cobra tot el seu sentit) pel fet que pot contribuir "a l'autoestima i felicitat", fent referència el document, per identificar a què vol referir-se, com entén l'ocupació, combinant textos de l'ONU i documents de l'OIT, com "una activitat que genera ingressos monetaris o en espècie, sense infringir els drets humans", així com també destacant que una bona ocupació és aquella que proporciona un major benestar a la persona que l'exerceix, i que al mateix temps "els llocs de treball beneficiosos per al desenvolupament són els que generen el major valor per a la societat".

La diversitat i riquesa de l'ocupació es posa de manifest en els seus diferents impactes sobre les persones i els territoris, i pensi's, per exemple, com impacta l'ocupació femenina no només sobre la treballadora sinó també sobre la relació familiar, o com millora l'economia del coneixement en l'ocupació que es necessita, i posa en marxa, en les ciutats, o com els mercats mundials (connectats les 24 hores set dies a la setmana) obren noves possibilitats amb l'avenç de la tecnologia, o, en fi, com més ocupació juvenil no només genera més estabilitat laboral per a les persones afectades sinó que també és un mecanisme important per desactivar una situació de potencial conflicte social. Per al BM, la relació entre creixement, desenvolupament i ocupació, porta a plantejar la necessitat que la política laboral contribueixi a la creació de llocs de treball i a millorar els seus efectes beneficiosos per al desenvolupament, i que en la posada en pràctica d'aquestes ?polítiques "cal també escoltar l'opinió dels més vulnerables i brindar-los protecció".

Què és ocupació? Què és protecció social? Si creiem que és una activitat laboral estable per compte d'altri, amb una percepció regular d'una retribució a càrrec d'un ocupador, ens estarem referint només a una mica més de la meitat de la població mundial treballadora, segons les dades amb els quals treballa el BM en el seu Informe. Es constata l'existència de més de 3.000 milions de treballadors, però només 1.650 compleixen els requisits més amunt ressenyats, ja que "uns altres 1.500 milions treballen en l'agricultura i en petites empreses familiars o com a jornalers esporàdics i ocasionals", i prop de 200 milions de persones, en bona part de les quals joves, "estan desocupades i busquen feina activament". El document constata a més que gairebé 2.000 milions de persones en edat de treballar, en la seva gran majoria dones, "ni treballen ni busquen feina, i es desconeix el nombre de persones que estan desitjoses de trobar feina". La diversitat en el concepte d'ocupació afecta en gran mesura els països en desenvolupament, on coexisteixen treballs que ens retrotreuen a molts anys endarrere en la història quant a les condicions laborals, amb aquells que requereixen d'una gran especialització i que estan basats fonamentalment en l'economia del coneixement.

Com està canviant el món del treball? L'Informe apunta alguns elements importants a prendre en consideració en qualsevol anàlisi que se n'efectuï, i sempre tenint en consideració que també cal prestar atenció a la realitat del territori concret en la qual s'adopten, i posen en marxa, les mesures. Quin impacte tenen, doncs, la demografia, la urbanització, la globalització i la tecnologia sobre l'ocupació, sense oblidar la importància de les crisis ?macroeconòmiques (amb especial virulència la que estem vivint a escala mundial des de 2007), és una cosa que ha de merèixer un atent estudi, i així es realitza a l'Informe del BM, per tal de buscar les millors respostes per millorar el benestar de la població, intentant generar cercles virtuosos els resultats dels quals com "prosperitat de la població, creixement de la classe mitjana, augment de la productivitat i millora de les oportunitats per a les dones i els joves, poden enfortir-se mútuament". I tot això, sense oblidar l'impacte dels fluxos migratoris i del seu impacte sobre l'ocupació, tant per la creació de llocs de treball als països d'acollida com per la millora econòmica de les famílies als països d'origen quan reben remeses, encara que sense desdenyar els impactes col·laterals que pot tenir sobre el treball poc qualificat dels països d'acollida.

En fi, les polítiques que es posin en marxa no només han de centrar-se en el nombre de llocs de treball que es creïn, sinó també, i això és especialment important als països menys desenvolupats, "en l'ampliació de les oportunitats laborals dels grups exclosos". És agradable, i tant de bo que s'apliqués en tots els països i que totes les polítiques del BM fossin en la mateixa direcció, llegir a l'informe que "les polítiques destinades a augmentar el respecte dels drets, enjudiciar el treball forçós i formes perjudicials del treball infantil, equivalen a proporcionar un bé públic mundial".