03 de setembre de 2018
03.09.2018
Diari de Girona

El teixit empresarial a Espanya

02.09.2018 | 23:49
El teixit empresarial a Espanya

L Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar el 31 de juny el seu document anual «Estructura i dinamisme del teixit empresarial a Espanya», amb dades del Directori Central d'Empreses (DIRCE) l'1 de gener de 2018. L'examen d'aquest informe és sempre de molt interès, ja que ajuda a entendre, en tant que inclou dades sobre el nombre de persones assalariades a les empreses espanyoles, com poden aplicar-se les normes laborals i les majors o menors dificultats que poden trobar aquestes per a la seva plena aplicació.

Cal recordar que l'INE disposa d'un document, «Explotació estadística del DIRCE Metodologia», en el qual s'exposa que amb el directori es pretén «donar resposta a les principals demandes dels usuaris oferint informació sobre les empreses i unitats locals implantades a Espanya, considerant desglossaments segons les variables bàsiques de forma legal, activitat econòmica principal, mida i localització geogràfica», i que cobreix «totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central Autònoma i Local (inclosa Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic». Des de la perspectiva de major interès laboral, la dedicada a la recollida de dades sobre el nombre de persones assalariades, per estrats, el document ens informa que les dades publicades s'obtenen prioritàriament a través de les diferents enquestes econòmiques que realitza habitualment l'INE i altres organismes, i que també s'obté la informació «a partir del nombre d'assalariats inscrits en la Seguretat Social o, si no, mitjançant la informació, si existeix, proporcionada per via fiscal, referida al nombre de retencions practicades en l'any».

Doncs bé, les dades disponibles a 1 de gener d'aquest any posen de manifest que s'ha incrementat el nombre d'empreses actives pel que fa al 2017 en un 1,7%, sent el nombre actual existent de 3.337.646, xifra que sembla guardar una clara relació amb el procés de recuperació de l'economia espanyola iniciat després de la greu crisi viscuda a finals de la passada dècada i primers anys de l'actual, ja que per quart any consecutiu s'ha produït un increment del nombre de tals empreses.

Respecte a la distribució de les unitats empresarials en els diferents sectors econòmics d'activitat, segueix ocupant un lloc prioritari l'anomenat «Resta de Serveis», amb 1.970.538 empreses actives que representen el 59% del total. Convé assenyalar que en aquest grup s'inclouen «totes les empreses dedicades a hostaleria, transport i emmagatzematge, informació i comunicacions, activitats financeres i d'assegurances, activitats immobiliàries, professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i de serveis auxiliars, educatives, sanitàries i d'assistència social i un altre tipus d'activitats socials, inclosos els serveis personals».

Encara que a molta distància, cal destacar la importància de les activitats incloses en l'àmbit del comerç, és a dir aquelles que desenvolupen activitats de venda a l'engròs, al detall i els intermediaris del comerç, que representen el 22,4% del total, si bé és un sector amb molta mobilitat pel que fa a les altes i baixes, havent descendit aquest any un 0,7%. A més distància, els segueixen les empreses ubicades al sector de la construcció, el 12,4% del total, i les que trobem a la indústria, el 6,2%. El dinamisme de l'activitat empresarial es manifesta en el creixement anual de les primeres en un 2,4% i en el de les segones en un 4,0%.

Afirmar que el teixit empresarial espanyol és de micro i petita empresa principalment, respon a una realitat estadísticament contrastada, amb dades que deixen per a una reflexió de més abast que aquesta nota, de si l'elevat nombre d'empreses sense persones assalariades s'ajusta a la legalitat o hi ha darrere de les xifres un nombre no menyspreable de relacions laborals assalariades encobertes.

Fixem-nos que més d'1,84 milions d'empreses, el 55,3% del total, no van utilitzar cap assalariat el 2017, i que un altre percentatge gens menyspreable, el 27,3%, és a dir 910.866, només donaven ocupació a una o dues persones assalariades, de manera que entre les dues sumaven el 82,6% total.

Cal ressenyar també una altra dada significativa per al funcionament de les relacions de treball en l'empresa, que és el ple reconeixement del dret a elegir representants del personal, en empreses de 11 i més treballadors, ja que les empreses amb nombre inferior de personal eren 303.574 (entre 3 i 5 treballadors), i 125.173 (entre 6 i 9 persones ocupades), dades que fan un cop més pensar en la necessitat d'articular formar representatives del personal que no es basin únicament en l'àmbit empresarial. 80.860 és el nombre d'empreses que ocupaven de 10 a 19 treballadors, i 71.472 el d'aquelles que proporcionaven ocupació a 20 o més treballadors.

L'informe confirma una vegada més el pes del sector industrial entre les empreses de major nombre de personal, i el de la construcció i resta de serveis entre els que n'ocupen (almenys oficialment) menys. En efecte, el 8,2% de les empreses industrials van ocupar a 20 o més assalariats, mentre que en la construcció el 84,8% tenien dos o menys assalariats, percentatge pràcticament idèntic en la Resta de Serveis (84,4%).

Una altra dada que aporta veracitat al minifundisme empresarial és que si ens fixem només en empreses que tinguin treballadors, les de major dimensió, a partir de 20 treballadors, representen el 4,8% del total, de manera que sorgeix una reflexió addicional sobre la dificultat, no només jurídica, sinó real, d'elegir representants del personal en aquelles unitats empresarials de reduïda dimensió.

Finalment, cal destacar que la Comunitat Autònoma de Catalunya va ser la que concentrava més empreses actives l'1 de gener d'aquest any, un 18,5% del total, seguida de prop per la Comunitat de Madrid (16,1%) i Andalusia (15,2%). Pel que fa al nombre de locals implantats a tot Espanya, i en els quals les empreses van desenvolupar les seves activitats, un total de 3.771.343, també Catalunya ocupa el primer lloc 18,5% del total, seguida per la Comunitat de Madrid amb el 15,6% i Andalusia amb el 15,4%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit