L'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, han anunciat que l'Ajuntament de Girona prorrogarà els impostos i taxes municipals per a l'any 2021 i que, per tant, no modificarà les ordenances fiscals reguladores dels tributs que van ser aprovades el desembre de 2019 i que han estat vigents durant el 2020. És a dir, el nou equip de govern ha decidit mantenir per a l'any vinent les mateixes obligacions tributàries acordades per l'anterior abans de l'arribada del coronavirus, malgrat el canvi radical del context econòmic de la ciutat degut a la pandèmia.

Malgrat que la congelació dels impostos sempre és ben rebuda pels contribuents, acostumats a les pujades que cada any s'aproven per tal de sostenir els increments de la despesa pública, no sembla que en l'actual escenari de crisi econòmica la millor decisió sigui precisament no prendre cap decisió en relació amb els tributs municipals.

I és que, més enllà de la modificació del calendari de cobrament, endarrerint el pagament d'alguns impostos, els dos governs municipals encapçalats per Madrenas no han adoptat durant 2020 cap altra mesura per rebaixar la càrrega fiscal que suporten els contribuents gironins, especialment els autònoms i les empreses radicades al municipi. I això, malgrat que la Llei d'Hisendes Locals atorga als ajuntaments la potestat d'aplicar diverses reduccions en els impostos municipals, entre les quals en l'IBI o l'IAE per tenir rendiments negatius, per fomentar l'ocupació o per ser una activitat d'especial interès o utilitat municipal, tal com ja han fet alguns ajuntaments.

Efectivament, quan es parla de tributs locals, cal recordar que la potestat de definir el nivell d'imposició recau en els ajuntaments, no només perquè poden decidir quins tributs apliquen i quins seran els percentatges dels tipus impositius que determinin les quotes que finalment es pagaran, sinó també, i sobretot, perquè poden acordar les classes i quanties de les bonificacions potestatives que sobiranament poden aplicar per tal de reduir en determinades situacions i a determinats contribuents la seva càrrega tributària.

Tanmateix, aquests acords, que cal recollir en les ordenances fiscals corresponents, quan no es té majoria en el ple municipal requereixen de negociació i consens entre els diferents grups polítics de l'Ajuntament per a poder tirar-los endavant, de manera que l'anunci de Madrenas i Planas sembla que, en lloc de poder-lo qualificar de bona notícia, el que posaria en evidència és la seva incapacitat d'arribar a acords i aplegar les majories suficients per aplicar un règim fiscal municipal més ambiciós i adequat a l'actual moment de greu aturada de l'economia.

Davant dels demolidors indicadors i de les alarmants declaracions d'organitzacions i sectors econòmics de la nostra ciutat, que posen de manifest les grans dificultats de les activitats i negocis per continuar oberts i, per tant, per poder preservar els llocs de treball, la resposta de l'ajuntament no pot ser mantenir la mateixa política fiscal d'abans de la pandèmia i esperar que la no pujada dels impostos sigui suficient per a recuperar la normalitat.

Cal que l'Ajuntament adopti mesures fiscals i econòmiques que, juntament amb les adoptades per l'Estat i la Generalitat, ajudin realment els ciutadans i les empreses a poder superar aquesta crisi i que els danys de la covid-19 en l'economia de la ciutat siguin el menys duradors i profunds possibles. L'excepcionalitat de la situació requereix que el govern municipal faci l'esforç de buscar consensos per adoptar mesures excepcionals que siguin efectives i que enviï el missatge a la ciutadania que l'Ajuntament, l'administració més propera, està veritablement al seu costat i fa tot el possible per a revertir els perniciosos efectes econòmics de la pandèmia del coronavirus.

L'hivern encara no ha arribat, però l'anunciada congelació dels tributs municipals per a l'any vinent sense anar acompanyada de cap més mesura fiscal serà insuficient per a reactivar la ja molt tocada activitat econòmica de la ciutat i permetre alleugerir les butxaques dels contribuents, en un moment en què els seus ingressos han caigut de forma dramàtica i que tot apunta que la sortida de la crisi serà lenta i difícil. Si no s'adopten des de ja mesures per a salvar el teixit econòmic i productiu local, la que acabarà congelada serà l'economia de la ciutat abans d'hora, fent encara més difícil la seva recuperació.