La IAEDEN i SOS Costa Brava han presentat un recurs de reposició a l'Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) en contra de l'aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial urbanístic Sector La Selva. Les entitats asseguren que la urbanització té un potencial de 170 habitatges i una ocupació de fins a cinc hectàrees. Critiquen que la tramitació s'ha fet "a corre-cuita" durant el mes d'agost i que incompleix la normativa urbanística en diversos àmbits. Entre ells, la llei d'urbanisme que estableix que no es pot construir en pendents superiors al 20%, que no s'ajusta al Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines i que aquest sector es troba en fase de revisió del Pla Director Urbanístic de Revisió de Sols no sostenibles del litoral gironí (PDU). D'altra banda, alerten que no s'hi contemplen reserves per a habitatges de protecció oficial i que l'execució del pla d'etapes definit al Pla Parcial "està fora de termini".

Els ecologistes de les entitats IAEDEN-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava han presentat un recurs davant de l'Ajuntament de Llançà en contra d'un nou tràmit per fer possible una urbanització al municipi amb un potencial de 170 nous habitatges i una ocupació de cinc hectàrees.

Les entitats asseguren que el mes passat es va publicar al BOP un decret d'alcaldia amb l'aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial urbanístic SUP-1 Sector La Selva i que el projecte té "seriosos incompliments de la normativa urbanística".

En primer lloc, alerten que el sector, "classificat al POUM com a sòl urbanitzable delimitat" té gairebé un 40% de l'àmbit amb pendents superiors al 20%. Una situació que, segons els ecologistes, incompleix la llei d'Urbanisme que estableix que s'han de preservar els terrenys amb pendents superiors al 20%.

A més, asseguren que el planejament vigent del municipi preveu una àrea total de creixement de 88 hectàrees però que aquesta superfície és molt més elevada que el creixement màxim permès pel Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines, aprovat l'any 2006 i que fixa el límit en 34,53 hectàrees.

D'altra banda, remarquen que aquest sector es troba en fase de revisió del PDU que està elaborant la Generalitat. "L'ajuntament hauria de vetllar pel desenvolupament sostenible del municipi i esperar que la Generalitat estudiï la viabilitat d'aquest sector", insisteixen. Per això, diuen que cal aturar la tramitació del projecte, que "s'ha fet a corre-cuita".

Els ecologistes també diuen que el Pla Parcial del sector defineix un Pla d'etapes i que aquest pla es compromet a, un cop aprovat definitivament el planejament parcial, redactar "de forma pràcticament paral·lela els necessaris projectes d'urbanització i de compensació del sector". Tot plegat, remarquen, s'ha d'executar en un termini màxim de dos anys, a partir de la publicació definitiva. Un termini que, asseguren, està "esgotat".

Finalment, alerten que el plantejament general i parcial no preveu reserves d'habitatge protegit. Les entitats han posat en coneixement d'Urbanisme la presentació del recurs i demanen que es tinguin en compte les "irregularitat" que denuncien.