Un cop finalitzi aquest any s'hauran diagnosticat uns 4.200 casos nous de càncer a la demarcació de Girona. Aquesta és una de les moltes dades que es poden extreure de la publicació CanGir que presenta les dades dels anys 2013-2017 amb estimacions de la incidència i mortalitat fins l’any 2022 i una anàlisi de l’evolució d’aquests indicadors epidemiològics des del 2003.

Concretament, s’estima que hi haurà 4.177 casos nous de càncer a la regió: 2.419 (57,9%) càncers en homes i 1.781 (42,6%) en dones. L’any 2017 es van diagnosticar 4058 nous casos (2337 entre els homes i 1721 en dones). L’augment del nombre total de casos es deu, bàsicament, a l’envelliment de la població. Respecte a l'edat i el sexe, algunes de les principals conclusions que s'extreuen són que un 0,5% dels tumors seran diagnosticats en edat pediàtrica (0-14 anys) i un 13,49% de la incidència serà en edats superiors als 65 anys i serà més freqüent en homes que en dones.  

Respecte a les principals localitzacions tumorals i la mortalitat, en tots dos sexes, el càncer de pulmó serà el de major letalitat amb 294 morts (19% del total de morts per càncer a la demarcació de Girona), seguit del càncer colorectal amb 225 casos (14% del total) i de mama 97 defuncions (6%).

Les tres primeres localitzacions per sexe i edat seran el càncer de pulmó, còlon-recte i pròstata en homes i el càncer de mama, còlon i pulmó en dones.

L'epidemiòleg del Pla Director d’Oncologia de l'Institut Català d’Oncologia, Rafael Marcos-Gragera, destaca que la incidència del càncer en els homes està disminuint més que en les dones. "Hi ha factors de risc que estan augmentant en les dones, sobretot els efectes del tabaquisme, que es comencen a notar ara", destaca l'epidemiòleg. De fet, recorda que el tabac és la causa del 20% de càncers, tant en homes com en dones, i afegeix que un 40% de tumors es podrien evitar ja que són deguts a factors de risc que també inclouen l'alcohol, una dieta poc saludable, el sobrepès i infeccions com el papil·loma.

"El tabac provoca el 20% de tumors i és la principal causa de l'augment del càncer de pulmó en les dones"

Rafel Marcos-Gragera - Epidemiòleg del Pla Director d’Oncologia de l'ICO

D'altra banda, respecte als tipus de tumors, Marcos-Gragera destaca que el càncer de pulmó està augmentant en les dones, bàsicament per l'impacte del tabac, així com el de cap i coll i pàncrees pel mateix motiu. També està creixent el de ronyó, tant en homes com en dones. "Ens està sorprenent aquesta dada i és difícil saber-ne les causes. Sí que és cert que es fan més proves i es detecta de forma accidental, tot i que també hi influeix el fet de fumar i l'obesitat", detalla. Com a bona notícia, estan baixant els càncers d'estómac "per la millora de l'alimentació, tenint en compte que els aliments es conserven millor que abans".

Impacte de la pandèmia

Respecte a l'impacte de la pandèmia, tot i que encara no es coneixen les dades de l'any passat, l'epidemiòleg afirma que "inevitablement" es van diagnosticar menys tumors. "Segons dades del laboratori del Trueta, es va detectar un 7% menys de càncers el 2020, tot i que és necessari saber el balanç de la resta de la regió. No en tindrem un coneixement absolut fins a la presentació del proper informe, d'aquí a dos o tres anys", calcula.

Habitualment els registres poblacionals de càncers calculen l’anomenada supervivència relativa a 5 anys que representa la supervivència a 5 anys després del diagnòstic del càncer. En el cas de Girona, la supervivència relativa a 5 anys pels pacients diagnosticats en el període 2010-2014 ha estat del 55% per als homes i del 63% per a les dones.

La supervivència del càncer, en el seu conjunt, millora de forma significativa des del 2005 fins l’any 2014. Entre els homes la millora és en global d’un 1% i entre les dones d’un 0,20%. Les localitzacions que mostren una millora més significativa en la supervivència són en els homes els càncers de cavitat oral i faringe, mieloma, leucèmies, pàncrees, fetge i pulmó i en les dones cavitat oral i faringe, laringe, bufeta urinària i discretament la mama.

L’estadística de supervivència, el nombre de pacients diagnosticats de càncer i vius a un determinat temps després del diagnòstic, és un dels indicadors més utilitzats per tal d’estimar l’efecte del tractament sobre la malaltia. L’interval de supervivència es calcula entre la data del diagnòstic i la data de defunció o bé la data de final del seguiment que en el CanGir actual ha estat el 31 de desembre de 2018.

Rafael Marcos-Gragera recorda la importància dels cribratges per poder detectar els tumors a temps i demana a la població que hi participi. "De moment, a Girona tenim actius els cribratges de càncer de còlon, mama i ja estem començant a fer el de cèrvix, ja que cal vigilar amb el papil·loma".

El CanGir és va publicar per primer cop l’any 2005 amb l’objectiu de donar difusió de les dades bàsiques del càncer a la demarcació de Girona, així com a eina per a la planificació, priorització i seguiment de les diferents actuacions adreçades a controlar les malalties oncològiques. CanGir és una publicació de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de l’Institut Català d’Oncologia de Girona i del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut que recull informació i analitza epidemiològicament el càncer a la Província de Girona.