Manifesta Rosa Visiedo, Rectora de la CEU San Pablo i Directora d'Universitats CEU, que "la institució universitària en general té la necessitat de re?exionar i adaptar la forma d'ensenyar a la manera d'aprendre de les noves generacions de joves". Aquestes setmanes, a causa de la crisi de la Covid-19, "hem avançat el que en circumstàncies normals ens hauria costat anys de fer i ara toca consolidar el que hem après i incorporar-ho a les nos- tres pràctiques perquè els nostres estudiants i la societat necessiten en aquest moment que els oferim un retorn als campus amb seguretat, amb tecnologies i metodologies renovades i, també, amb una cura especial en l'acompanyament personalitzat dels alumnes i amb una oferta acadèmica que prepari adequadament els professionals del futur", subratlla.

Quina valoració fa de la resposta d'universitats CEU davant la situació excepcional generada per l'estat d'alarma? La innovació ha sigut un dels eixos del nostre projecte estratègic durant els últims anys i havíem avançat bastant en el tema de la transformació digital en l'àmbit educatiu. Per aquesta raó, i encara que la situació ens va atrapar d'improvís, vam fer un gran esforç i en 48 hores des de la suspensió de tota activitat educativa presencial, vam aconseguir passar a un model de docència en remot. No podíem deixar els nostres alumnes sense classes, havíem de garantir que acabessin el curs i ho fessin adquirint totes les competències previstes. Tota la comunitat educativa del CEU ha estat a l'altura, profes- sors, personal d'administració i serveis i, per descomptat, els estudiants.

Com serà la tornada a les aules?

El CEU desenvoluparà per al curs 20/21 un model de "doble presencialitat" que permet combinar presència física al campus i presència interactiva digital. La presència física és un valor essencial en el projecte educatiu del CEU i per això es preservarà en el màxim nombre d'activitats formatives, però sempre atenent a les directrius sanitàries esta- blertes i a la situació personal dels estudiants que no puguin acudir a les aules i sol·licitin es- tar exempts de la presencialitat física. Em refereixo, per exem- ple, a estudiants internacions-el 25% del total-, alumnes que resideixin en altres comunitats autònomes i acreditin di?cultats per desplaçar-se o aquells que formin part de la població de risc. Amb aquest model docent es garanteix que els alumnes estiguin a classe sigui quin sigui l'escenari que es plantegi.

Què es necessita a nivell tecnològic per implantar aquest sistema de presència digital interactiva?

Gran part de les aules dels nostres campus a Madrid, Barcelona i València s'equiparan amb la tecnologia HyFlex, un sistema multicàmera i de pantalles dislay digitals que permet desenvolupar sessions interactives. Gràcies a aquesta solució tecnològica l'estudiant que és a casa pot, des de qualsevol dispositiu electrònic, estar a classe elegint en cada moment amb quina càmera vol seguir la sessió, podrà veure els seus companys, el professor€ i interactuar-hi. L'estudiant des de casa pot ?ns i tot integrar-se en grups de treball presents a l'aula per a resolució de casos o reptes.

Què passarà amb les activitats formatives de tipus pràctic?

Aquest tipus d'activitats, que requereixen instal·lacions i equips especials o que tenen lloc en entitats col·laboradores, es desenvoluparan sempre amb presència física però es reprogramaran i plani?caran de manera concen- trada segons les circumstàncies dels estudiants.

Crec que l'aprenentatge que hem realitzat aquest temps i que se- guirem realitzant en els pròxims mesos no es pot perdre. Tenim l'oportunitat de repensar com fem les coses, de revisar i renovar les nostres metodologies i recursos docents€ i això ha de durar i contribuir a millorar la nostra docència presencial, encara en el cas que tornem a un escenari com l'anterior, sense cap tipus de restricció

La crisi sanitària ha desembocat en una crisi econòmica i social, recolzarà CEU els estudiants que ho necessitin?

Sí, ajudar-los forma part de la nostra missió fundacional i, en concret, la fundació universitària San Pablo CEU ha incrementat en més de 3 milions d'euros la par- tida de beques extraordinàries per al curs 20/21. Aquest aug- ment farà que el pròxim curs el CEU destini 12 milions d'euros de recursos propis a recolzar econòmicament les famílies que estan passant per una situació econòmica difícil.

Quin paper juga la formació en la sortida a aquesta crisi i la reactivació econòmica?

És fonamental, però no només a nivell d'innovació tecnològica sinó també d'innovació en l'oferta acadèmica. La idea és adaptar la nostra oferta al que demanen les empreses per fomentar l'ocupació dels titulats. Així, el pròxim curs oferirem un programa pioner a Espanya sobre computació en el núvol, en col·laboració amb Amazon, i un altre en Intel·ligència Arti?cial, juntament amb Microsoft. Estem reforçant aquestes competències digitals ?ns i tot dins de les titulacions més tradicionals, com les sanitàries, les vinculades al món jurídic, a les ?nances, a la comunicació, juntament amb altres destreses més transversals com poden ser el treball en equip, la capacitat de decisió, les habi- litats directives, etc. Tot plegat sense oblidar els valors, la moral, l'ètica i el pensament crític, essencials en la formació dels professionals del futur al servei del bé comú.