Fer-se parella de fet com regula la llei a partir d´ara comportar perdre la viudetat perquè es té una nova parella?

27-11-2015Meneame

Fer-se parella de fet com regula la llei a partir d´ara comportar perdre la viudetat perquè es té una nova parella? Pot una persona viuda formar una parella de fet registrada davant notari o l´administració i continuar cobrant la pensió de viudetat? si aquesta persona es torna a quedar viuda cobraria dues viudetats? si ara té un usdefruit "mentre conservi viudetat" si es fa parella de fet registrada perd el dret a l´usdefruit i l´hereu pot recuperar la plena propietat?

La constitució d'una parella de fet extingirà la pensió de viduïtat si aquesta ha estat causada amb posterioritat a 1 de gener de 2008, no a la resta dels casos. No es podrà ser beneficiari de dues pensions de viduïtat simultàniament, havent d'optar per una d'elles.

L'usdefruit universal a favor del vidu/a establert en el Codi Civil de Catalunya no es perd encara que es formalitzi una parella de fet. Cosa ben diferent són les disposicions testamentàries, com pot ser la que vostè indica, on regirà la voluntat del difunt, per a la interpretació de la qual caldria fer una lectura atenta de les mencionades disposicions per poder donar una resposta escaient a la seva pregunta.

Luis MORENO PRAT
Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS