Com és habitual cada final d’any, el Girona passarà revista i exposarà l’estat dels comptes i la situació econòmica de l’entitat en la Junta General Ordinària i Extraordinària. L’assemblea es farà el pròxim dimecres dia 16 de desembre a les sis de la tarda a l’Estadi de Montilivi, en primera convocatòria. Si calgués convocatòria es faria l’endemà a la mateixa hora.

A la junta s’hi tractaran els punts habituals de cada assemblea sense que, en principi, hi hagi previst cap tema extraordinari. Així, entre els punts de l’ordre del dia hi haurà l’examen i aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2020-21 i a l’exercici tancat el 30 de juny del 2021 (balanç, pèrdues i ingressos, estat de canvi de patrimoni net, memòria, informe de gestió...). L’assemblea també haurà d’aprovar la gestió social del curs passat així com, sobretot, el pressupost per aquesta temporada 2021-22.