Una sentència ha donat la raó a l'actual interventor municipal per poder seguir treballant fins que compleixi 70 anys en la seva pugna amb l'Ajuntament de Girona després d'un seguit de resolucions, recursos i decrets. Al mateix temps, el jutge apunta que la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, inicialment no va argumentar els motius pels quals volia que l'interventor es jubilés. També indica que la representant municipal no tenia competències per resoldre un recurs interposat posteriorment per l'interventor. La sentència, a més a més, condemna l'Ajuntament a pagar les costes del judici, que equivalen a 500 euros. L'Ajuntament encara pot presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El govern local volia que l'interventor plegués aquest 14 de març quan complís «el període de cotització mínim exigit per la normativa de la Seguretat Social per l'accés a la jubilació ordinària». En una resolució del 17 de gener del 2020 així ho va manifestar, al·legant un pla de racionalització de llocs de treball. Un pla que inclou estímuls per jubilar-se anticipadament i que afecta tots els funcionaris. Preveu, però, perllongar la situació de servei actiu si no es té el període de carència suficient per accedir a la prestació de jubilació. L'interventor, però, vol seguir treballant a l'Ajuntament fins a fer 70 anys i la resolució li impedia anar més enllà del març, i va presentar un recurs de reposició contra la resolució.

En un decret d'alcaldia del 23 de juny del 2020, dictat per delegació per la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, es desestimava aquest recurs de l'interventor que demanava no acabar la seva tasca laboral el 14 de març. Davant de la negativa judicial, l'afectat va decidir no quedar-se de braços plegats i va portar el cas al tribunal contenciós administratiu número 3 de Girona. Arribats a aquest punt, l'Ajuntament, tot i tenir en plantilla diversos advocats, va optar per contractar un professional extern per defensar-se assenyalant que no tenen cap expert en la matèria. Va escollir Xavier Soy Ros, del gabinet Pareja i Associats, Advocats SL de Barcelona i a qui preveu abonar 11.253 euros.

El judici es va fer el 19 de gener i el jutge acaba de donar la raó a l'interventor, defensat per Jaume de la Cruz i Ventura, després d'analitzar els escrits de les dues parts. La sentència deixa clar que ja en la primera resolució de la regidora hi mancava «una motivació suficient i adequada». A més, assenyala que quan aquesta va resoldre el recurs de reposició indicant que l'Ajuntament ja tenia els mitjans humans i tècnics perquè l'àrea d'intervenció seguís funcionant, ella no era «competent» per exposar els arguments perquè no té atribuïda expressament la delegació d'aquesta competència. «La delegació de competències ha de ser sempre expressa i per una matèria concreta», detalla el jutge al text.