La Generalitat espera recaptar 212,3 milions d'euros durant els exercicis 2021 i 2022 amb l'impost d'emissions de CO2, que està previst que es comenci a aplicar a partir del setembre. Es calcula que la mesura afectarà vora 2,3 milions de vehicles a tot Catalunya, la majoria dels quals haurà de pagar uns 20 euros l'any. No obstant això, l'import pot superar els cent euros en els casos dels vehicles més contaminants. Entre l'1 i el 15 de maig, els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) si l'impost els afecta. El Govern assegura que la mesura no té finalitats recaptatòries, sinó que busca la reducció dels gasos d'efecte hivernacle i complir els objectius de l'agenda 2030. L'ATC ha posat a disposició dels usuaris un simulador que permet obtenir l'import anual que correspon a cada vehicle segons les seves emissions oficials de CO2.

L'impost gravarà els turismes, les motocicletes i les furgonetes més contaminants, tot i que també hi haurà certes excepcions. Estaran exempts del tribut els vehicles que tingui matrícula històrica i també aquells que tinguin un mínim de 30 anys d'antiguitat, que s'hagin deixat de fabricar i que comptin amb un certificat validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Per calcular l'import a pagar, es prendrà com a referència la unitat de grams per quilòmetre, una dada que apareix a la fitxa tècnica del vehicle. Així en el cas dels turismes i les motocicletes, els que registrin unes emissions inferiors a 120 grams/km estaran exempts del pagament de l'impost. Per les furgonetes, el límit puja a 160 grams/km. Pel que fa a la resta de vehicles, el tribut s'incrementa a mesura que les emissions són majors. Així en el cas dels turismes, la quota per un cotxe que emeti entre 120 grams/km i 140 grams/km se situarà al voltant dels 8,8 euros anuals, mentre que si se superen els 200 grams/km, la quota mitjana s'eleva als 96,1 euros anuals.

En aquest sentit, l'ATC ha posat a disposició dels usuaris un simulador que permet obtenir l'import anual que correspon a cada vehicle segons les seves emissions oficials de CO2. Aquesta informació es troba en la fitxa tècnica de la majoria de vehicles fabricats a partir del novembre de 2015. Per als vehicles anteriors a aquesta data o que no disposin de dades oficials, la Generalitat ha inclòs una fórmula dissenyada pel Barcelona Supercomputing Center per calcular les emissions, que té en compte variables tècniques com el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes o l'antiguitat del vehicle, entre d'altres.

Publicació d'un padró provisional

A partir d'aquest 1 de maig, la Generalitat publicarà un padró provisional que inclourà tots els vehicles del país i que es podrà consultar a la seu electrònica de l'ATC. En aquest registre, els usuaris podran revisar les dades sobre la titularitat i les característiques del seu vehicle, així com la quota a pagar. Per accedir-hi, el titular del vehicle podrà utilitzar un certificat digital o l'idCat Mòbil. Com a alternativa, també podrà consultar les dades facilitant el NIF del titular del vehicle, la matrícula i una paraula de pas que rebrà al mòbil.

La publicació d'aquest padró provisional servirà perquè tots els usuaris puguin verificar si les dades introduïdes són correctes. Si no és el cas, podran presentar al·legacions a través de la mateixa web de l'ATC fins al 4 de juny. Posteriorment, a partir de l'1 de setembre, l'Agència Tributària de Catalunya farà públic el padró definitiu i s'iniciarà el període de pagament a través de la mateixa seu electrònica.

Un impost per fomentar la sostenibilitat

La recaptació obtinguda es destinarà íntegrament a nodrir el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural per tal de subvencionar el desenvolupament d'energies renovables i altres projectes que fomentin la sostenibilitat. Entre ells destaquen els ajuts al transport públic, la mobilitat sostenible i la renovació del parc de vehicles, la participació en projectes de recerca i innovació en l'àmbit del canvi climàtic i el finançament de polítiques de gestió del medi ambient.

Alhora, es tiraran endavant projectes per impulsar l'ús de vehicles nets, habitatges energèticament eficients i per millorar els parcs naturals i la conservació de les espècies autòctones i els ecosistemes.

El transport per carretera, causant de l'efecte hivernacle

Segons dades facilitades per la Generalitat, el transport és el responsable del 29% de les emissions contaminants al país, i el seu pes s'incrementa any rere any. De fet, el transport és el segon sector que més contribueix a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. I dins aquest camp, la Generalitat apunta que el transport per carretera representa el 90% de les emissions. "Creiem que l'impost pot ajudar a internalitzar les externalitats negatives que genera la contaminació de vehicles, que és un dels principals causants del canvi climàtic", ha comentat la secretària d'Hisenda, Marta Espasa.

Un impost que arriba quatre anys després de ser creat

L'impost d'emissions de CO2 va ser creat l'any 2017 i es va incorporar l'1 d'agost d'aquell mateix any a la llei 16/2017 del canvi climàtic. Tres mesos més tard, el govern espanyol va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la llei, que va quedar suspesa fins que el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs el juny de 2019.

El desembre de 2019, el Parlament va aprovar algunes modificacions de la llei de canvi climàtic, amb la idea que el tribut es comencés a liquidar l'any 2020. Amb l'esclat de la pandèmia, però, el procés es va endarrerir. "Creiem que finalment aquest any, donada la situació en què ens trobem, ja podem començar a aplicar-lo i així complir els objectius mediambientals que Catalunya i la UE s'estan fixant", ha comentat Espasa.