SOS Costa Brava lamenta que l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) impulsi una modificació del POUM per intentar urbanitzar els sectors del Bosc Major i Mas Gispert. Consideren que el 65% dels terrenys del Bosc Major tenen pendents superiors al 20% i la Llei d'Urbanisme impedeix construir-hi. A més, un 4% del sector també s'inclou en el PEIN Muntanyes de Begur. Consideren que cal desclassificar els terrenys i reduir l'edificabilitat i el nombre d'habitatges per garantir el caràcter forestal i preservar la biodiversitat. Les entitats ecologistes van presentar al·legacions a la proposta de modificació del POUM el febrer. El consistori, però, les ha desestimat i el 8 de novembre el plenari de Begur va aprovar inicialment el planejament.

Les entitats ecologistes demanen a l'Ajuntament de Begur que revisi de forma urgent el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2003, que no ha estat sotmès a avaluació ambiental. A més, consideren que cal suspendre llicències d'obres en sòls urbanitzables que encara no s'hagin desenvolupat i preservar tots els boscos del municipi que estan amenaçats per la urbanització.

Una de les maneres de fer-ho és paralitzant les 6,3 hectàrees del sector del Bosc Major i Mas Gispert que l'Ajuntament de Begur vol urbanitzar amb la modificació del POUM. Es tracta d'una zona boscosa amb una presència d'hàbitats amb interès comunitari. A més, recorden, hi ha dos retalls que inclou aquest sector que formen part del PEIN Muntanyes de Begur i, per tant, s'ha de treballar per descatalogar els terrenys.

Per altra banda, SOS Costa Brava recorda que el Pla Director Urbanístic del litoral gironí incloïa els dos sectors com a protegits i demanava la modificació del POUM per reduir l'àmbit i l'edificabilitat. La proposta resultant de l'Ajuntament de Begur s'ha enviat a la comissió territorial d'urbanisme de Girona a l'espera de la seva aprovació definitiva.