Darrerament només sentim comentar que el preu de l’electricitat puja i puja, situació de mercat que no s’havia donat abans. Per això fa temps que ens plantegem quan, quant i com consumim. Què podem fer al respecte?

Audit Energia participa un altre cop en el projecte Girsolar de Som Energia a la província de Girona, així com en nombroses instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum. Aquestes instal·lacions permeten generar la nostra pròpia energia elèctrica, part de la qual es consumeix directament quan fa sol i hi ha consum. L’energia sobrant s’aboca a la xarxa i a final de mes compensa la que es consumeix a la nit, i ho veiem a la factura gràcies al mecanisme de compensació simplificada (RD244/2019).

En el transcurs del 2021, Audit Energia ha instal·lat 420kWp en instal·lacions solars fotovoltaiques domèstiques, principalment a la província de Girona. D’altra banda, també s’han executat instal·lacions amb usuaris com restaurants, naus industrials, granges, ja que són grans consumidors energètics de forma intensiva i sobretot durant les hores de producció. Aquest fet fa que s’aprofitin directament de l’estalvi en energia elèctrica provinent de la xarxa.

Un exemple de placa fotovoltaica domèstica AUDIT ENERGIA

El RD477/2021, publicat a finals de juny d’aquest any, publica la convocatòria d’ajudes directes a consumidors per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, que obre la porta a obtenir ajudes de fins a un 35% de la instal·lació en àmbit industrial i 650€/kWp per a l’àmbit residencial. En àmbit industrial també s’inclou la possibilitat de l’eliminació d’amiant o la construcció de marquesines.

Per a més informació: