13 de març de 2018
13.03.2018

Els jutjats gironins tenen 36.000 casos pendents

Durant el 2017 es va donar un major nombre d'afers acumulats en comparació amb l'any anterior, però també s'en van resoldre més

12.03.2018 | 23:53

Més assumptes entrats, més de resolts, però també més de pendents. El 2017 ha estat un any de grans volums de feina per als jutjats de la província de Girona, els quals han afrontat unes pujades notables en comparació amb l'any anterior. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha desgranat l'evolució del nombre d'assumptes, la resolució, l'execució de sentències i les taxes de les diferents sales de la província, fent públiques aquestes xifres i proporcionant una radiografia dels òrgans jurídics de la demarcació i el seu estat.

Els jutjats i tribunals de Girona van registrar durant el 2017 una entrada de 82.774 assumptes, un 7,22% més que el 2016 quan es van comptabilitzar 77.198. Pel que fa a la resolució d'aquests casos, l'augment ha estat d'un 2,79% respecte al 2016, amb una diferència de 2.192 casos més aquest 2017. Amb el tancament de l'any també van quedar assumptes pendents, que pel motiu que sigui no es van acabar resolent en aquest període de temps. El volum dels assumptes en tràmit va ser superior el 2017, registrant una pujada del 7,85% amb 36.033 casos en espera. L'any anterior la xifra s'havia quedat en 33.411.

Civil i penal, les que més

La jurisdicció penal, formada per un total de 40 òrgans, va ser la que va rebre més assumptes durant el 2017, seguida de la civil amb 45 òrgans, la social amb 4 i, finalment, la contenciosa-administrativa amb 3, que va ser la que va registrar un menor nombre d'entrada de casos. Pel que fa a les dades d'assumptes judicials resolts, les xifres van seguir el mateix patró, però va ser en les que van quedar a tràmit en finalitzar l'any on aquestes van diferir lleugerament. La jurisdicció civil és la que té més feina pendent, seguida de la penal, la social i, també en darrer lloc, la contenciosa-administrativa.

Desglossat per òrgans jurídics, aquells que tenen un volum més gran de casos pendents a resoldre són els jutjats de primera instància (3.250) i els d'instrucció i primera instància (10.810) en el cas de la jurisdicció civil. Pel que fa a la jurisdicció penal, els jutjats d'instrucció i primera instància tornen a ser els que encapçalen la llista (9.294), seguits dels jutjats penals (2.665) i els d'instrucció (1.574).

On hi ha saturació?

A les dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial també hi consten les taxes de congestió, les quals mostren que hi ha alguns òrgans més saturats que d'altres. En el cas de la jurisdicció civil els jutjats de primera instància encapçalen la llista amb un 10,4%, seguits de les seccions civils de l'Audiència Provincial (8,9%) i els jutjats de Violència contra la dona (8,1%).

En el cas de la jurisdicció penal els jutjats de Menors són els que van registrar una major taxa de congestió, concretament d'un 10,2%, seguida de les seccions mixtes de l'Audiència Provincial que es van quedar amb un 4%. En altres jurisdiccions, els jutjats socials presenten una taxa d'un 7,2% i pel que fa als contenciosos-administratius es queden amb una xifra de 7,5%.

La resta de seccions oscil·len entre uns valors compresos entre 3 i 1%, mentre que n'hi ha d'altres que durant l'any passat van registrar números per sota del zero, que és el cas dels jutjats de primera instància i d'instrucció de la jurisdicció penal, o bé la xifra més destacada, el -7,3% dels jutjats penals, dins també del mateix grup d'òrgans.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook