El Programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental s'ha acabat d'estendre arreu de la regió sanitària de Girona. Els nous equips a les comarques del Gironès-Pla de l'Estany, Selva interior, Garrotxa i Ripollès s'han sumat als que ja havien començat a treballar a finals del 2022 a l'Alt i el Baix Empordà i a la Selva marítima. Aquest programa és un pla d'acció d'intervenció de la crisi a domicili dirigit a la població de 6 a 17 anys i en una situació de complexitat, ja sigui per la vulnerabilitat sociofamiliar o pel seu estat psicopatològic. Fins al novembre, els equips d'atenció a domicili han atès 122 adolescents. La mitjana d'edat és de 14 anys i la majoria dels usuaris pateixen trastorns de conducta o de l'estat d'ànim.

L'objectiu del programa és abordar els casos que necessiten d'una intervenció intensiva però que, com a conseqüència d'aquesta situació de complexitat, els pacients i les seves famílies tenen dificultats per visitar-se als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) o anar als hospitals de dia, que són els recursos que cobririen aquest tipus de necessitat, juntament amb les unitats d'hospitalització.

Fins aquest mes de novembre, els equips han atès 122 adolescents amb una mitjana d'edat de 14 anys, sent el més petit de 12 anys. El 52% són nois i el 48% noies. De total de joves atesos en un any i escaig, 25 han estat donats d'alta.

En relació amb la problemàtica de salut mental del col·lectiu que abraça el programa, un 32% respon a un diagnòstic de trastorn de conducta, un 30% pateix un trastorn de l'estat de l'ànim, un 16% té un trastorn de conducta alimentària i un 10% trastorn d'ansietat. El 12% restant són persones amb problemes d'adaptació, trastorn per somatització o trastorn psicòtic.

Atenció a casa i en la comunitat

La idea del programa és que els infants i joves rebin una atenció comunitària i de proximitat, intensiva, accessible i continuada, a càrrec d'equips especialitzats. Aquests equips, que depenen de cada CSMIJ comarcal de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), estan integrats per un psiquiatre infantil, un psicòleg clínic, un infermer especialitzat en salut mental, un educador social, un treballador social i un terapeuta ocupacional, a més del referent administratiu.

Concretament, la posada en funcionament dels nous equips en aquesta segona fase s'ha pogut dur a terme amb la incorporació de cinc educadors socials, quatre terapeutes ocupacionals i un treballador social més. Els equips, que treballen coordinadament amb els professionals del CSMIJ de referència del qual depenen, atenen els infants o joves i les seves famílies en els aspectes psicosocials individuals i familiars fins que aquestes persones assoleixin l'estabilitat clínica suficient per poder assistir a un recurs d'atenció comunitària existent (centre de salut mental o hospital de dia).

L'equip multidisciplinari estableix un pla terapèutic individualitzat per a la persona i ajustat al seu entorn específic, treballant els aspectes pràctics de la seva vida quotidiana; d'aquí els diferents perfils professionals dels equips. Es calcula que aquest suport tingui una durada d'unes vuit setmanes, amb una mitjana de visites d'entre dos i tres a la setmana, com a mínim. L'atenció és flexible i s'adapta a l'evolució de les necessitats de cada persona i els equips gestionen, si fa falta, l'atenció coordinada amb altres dispositius sanitaris i socials i d'atenció urgent del territori. En el seu conjunt i fins a aquest mes de novembre, els equips del programa han dut a terme més de 1.460 intervencions amb les persones ateses.

Segons informa l'IAS en un comunicat, un dels element centrals del programa és la participació dels joves en el procés d'atenció i de la seva recuperació i empoderament. La intervenció de l'equip de professionals reforça les capacitats i potencialitats dels pacients i el desenvolupament del seu projecte de vida. Com a objectius complementaris, el programa busca promoure i facilitar la vinculació als recursos de la comunitat; oferir una atenció a altres aspectes de la salut (dieta, abús de substàncies, malalties desateses); detectar situacions disfuncionals en el nucli familiar; reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social, així com l'absentisme escolar i, en la mesura que sigui possible, minimitzar els ingressos hospitalaris i les visites als serveis d'urgències.