El Fons de Cooperació de la Diputació de Girona repartirà 109 milions d'euros als municipis gironins fins al 2027

La Diputació de Girona blinda els contractes del món artístic que cobreix qualsevol eventualitat 

El Ple també aprova el pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, continuista de l'anterior mandat 

Moció de tots els grups polítics presents a Diputació de Girona sobre el finançament dels ens locals 

Una imatge del Ple de desembre de la Diputació de Girona.

Una imatge del Ple de desembre de la Diputació de Girona. / Diputació de Girona

DdG

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del mes de desembre, ha aprovat el Programa del Fons de Cooperació Econòmica Municipal 2024-2027, amb la finalitat de contribuir a la suficiència financera dels ens locals gironins, en exercici de la competència de la Diputació d'assistència econòmica als municipis. Estableix unes aportacions dineràries per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona destinades al finançament global de les seves activitats, tot garantint que una part de la despesa municipal es destini a l'àmbit de la cultura, les arts i la música. 

El programa té caràcter pluriennal, i està dotat amb un fons econòmic de 109.400.000 euros, que es repartiran a raó de 27.350.000 euros en cadascun dels exercicis pressupostaris de 2024, 2025, 2026 i 2027. 

Els criteris de distribució de cada dotació anual són els següents: a l'Ajuntament de Girona se li assigna una quantitat anual d'un milió euros; a l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit se li assigna una quantitat anual de quaranta-cinc mil euros.; i a la resta d'ajuntaments, se'ls assigna un import fix en funció del nombre d'habitants del municipi, d'acord amb l'escala següent:  

Fins a 1.000 habitants - 55.000 euros.

De 1.001 a 10.000 habitants - 53.000 euros.

De 10.001 a 20.000 habitants - 48.000 euros.

De 20.001 a 40.000 habitants - 32.000 euros.

Més de 40.000 habitants - 22.000 euros. 

Es distribuirà un import total de 14.632.000 euros entre tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, d'acord amb els criteris següents: 

- 1.400.000 euros en funció de la superfície de cada municipi. 

- 2.000.000 euros en funció de la població aplicant un criteri corrector sobre la població en funció de l'índex socioeconòmic territorial (IST) per municipis, publicat per l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

- 11.232.000 euros, que es distribuirà de la manera següent: un 85 % en funció de la població de cada municipi i un 15 % en funció de la mitjana de la despesa corrent no financera de l'entitat, dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost liquidat consolidat en els exercicis de 2020, 2021 i 2022. 

El programa s'ha aprovat amb caràcter plurianual per a tot el període 2024-2027. L'aprovació de les aportacions per part de la Diputació no requerirà cap sol·licitud dels ens destinataris. 

La novetat d'aquest programa enguany és que els destinataris no hauran de presentar cap justificació. Els destinataris també hauran d'assignar una quantitat de com a mínim el 10% de l'aportació anual a despeses de caràcter cultural.  

La Diputació de Girona blinda els contractes del món artístic

La Diputació de Girona ha aprovat les condicions generals de contractació dels serveis de representació teatral i actuació musical. Aquestes condicions són reproduïbles i qualsevol ajuntament o administració també les pot aprofitar i aplicar al seu propi àmbit. Instauren un marc jurídic estable de relació entre l'administració i els artistes o companyies que realitzen una actuació musical o bé una representació teatral. Són aplicables a la majoria d'espectacles que programa un ajuntament per la seva festa major o bé pel circuits permanents de concerts i teatres municipals.  

Joan Plana, diputat de compra pública de la Diputació, ha explicat que "aquestes condicions generals omplen un buit que a data d'avui no estava suficientment ben regulat. Amb la seva aprovació, des de la Diputació de Girona, ens assegurem que les companyies de teatre i els grups musicals puguin actuar amb la tranquil·litat que se li respecten tots els seus drets".   

Fins ara, els diferents actors del mon cultural disposaven de condicions particulars i atomitzades, amb regulacions parcials i que no contemplaven ni recollien les especificitats que reclama una administració pública. Per exemple, durant la pandèmia de la Covid-19 aquesta mancança contractual fou suficientment notòria com perquè s'impulsés, des del Congrés Espanyol, la seva regulació, mitjançant el Real decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-2019. Aquesta norma afectava els contractes de representació artística i d'espectacles subscrits per administracions i regulava principalment un règim d'indemnitzacions a favor del món artístic i cultural en casos de modificació, suspensió o resolució dels espectacles degut a les restriccions imposades durant la pandèmia.  

Ara, les condicions generals de contractació dels serveis de representació teatral i actuació musical de la Diputació de Girona omplen aquest buit i entre d'altres regulen, les obligacions de les parts, el pagament del preu, la difusió de l'activitat, els drets de propietat intel·lectual i protecció de dades personals, el compliment del contracte i la regulació dels casos de suspensió de l'activitat o resolució del contracte. 

Qualsevol administració que aprovi i usi aquestes condicions generals donarà estabilitat i confiança als artistes, grups o companyies que podran desenvolupar la seva feina i que estaran jurídicament coberts davant de qualsevol eventualitat.  

Aprovat el Pla Estratègic de Subvencions 2024- 2027

L'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona ha presentat a la sessió plenària d'avui el nou Pla Estratègic de Subvencions de l'ens supramunicipal per al període 2024-2027. Aquest Pla Estratègic, plasma els objectius que la Diputació pretén assolir amb l'atorgament de subvencions al llarg d'aquests quatre anys, així com el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, sempre supeditant-ho al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

L'aprovació d'aquest pla de subvencions facilita que la gestió es dugui a terme segons els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Així mateix, gràcies a la seva aprovació es podrà garantir l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats, i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos  públics. S'estableix, també, que el procediment ordinari de concessió de les subvencions continuarà sent la concurrència competitiva. Paral·lelament, es contempla el procediment de subvencions per concessió directa que, d'una banda, comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui imposat per una norma de rang legal, i, finalment, aquelles que, de manera excepcional, s'atorguin quan concorrin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva especificitat, la identificació, el previ acotament dels beneficiaris potencials o altres circumstàncies anàlogues. 

Moció sobre el finançament dels ens locals

En el ple d'avui s'ha aprovat per unanimitat una moció sobre el finançament dels ens locals. 

L'acord adoptat avui insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l'Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.  

Demana impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, amb el Govern de l'Estat per una altra, i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local. 

Mentre s'acorda el nou sistema de finançament local, cal habilitar de manera conjuntural un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l'Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i resolgui la nul·la capacitat del sistema de finançament actual per a donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania. 

Instar el Govern de l'Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l'Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l'Estat seguint els models més avançats d'Europa, amb regles explícites i claredat de xifres i que garanteixi que tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis. 

Instar el Govern de l'Estat a derogar la LRSAL. L'objectiu que perseguia inicialment aquesta Llei, parcialment ja derogada, no té avui cap sentit i limita l'autonomia local a l'hora de donar resposta als reptes actuals. Instar també a modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que la seva aplicació se suavitzi i flexibilitzi perquè les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública.  

Instar el Govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts de l'avantprojecte de Llei de Governs i Finances locals de Catalunya. En aquesta proposta cal afrontar, entre altres prioritats, el finançament dels Consells Comarcals. 

Finalment, comunicar els presents acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.