Segons dades facilitades per la CEA, la producció agrària a la Unió Europea (UE) del 2022 es va valorar en 537.500 milions d'euros en preus bàsics, cosa que equival a un augment del 19% en comparació del 2021. Això va representar un nou màxim i va continuar la tendència ascendent que va començar el 2010.

El canvi en el valor nominal va reflectir en gran manera el fort augment del preu nominal dels béns i serveis agrícoles en conjunt (un +22,8% estimat), i el volum de la producció va disminuir moderadament respecte el nivell del 2021 (3,1% menys estimat), d'acord amb les dades dels comptes econòmics de l'agricultura (CEA) per al 2022 que ha publicat Eurostat.

Tres quartes parts del valor de la producció agrària de la UE el 2022 van procedir de set països de la UE: França (97.100 milions d'euros, equivalent al 18% del total de la UE), Alemanya (76.200 milions d'euros, 14%), Itàlia (71.500 milions d'euros, 13%), Espanya (63.000 milions d'euros, 12%), Polònia (39.500 milions d'euros, 7%), Països Baixos (36.100 milions d'euros, 7%) i Romania (22.200 milions d'euros 4%).

Augment de valor a tots els països

Crec és important tenir en compte que tots els països de la UE van registrar un augment en el valor de la producció agrícola el 2022 en comparació del 2021. Les majors taxes d'augment es van registrar a Estònia (+44%), Polònia (+43%) i Lituània (+42%). Entre altres productors clau, el valor de la producció agrària va augmentar un 30% a Alemanya, un 18% als Països Baixos, un 16% a França i Itàlia, un 10% a Espanya i un 5% a Romania.

Una mica més de la meitat (54%) del valor de la producció agrícola de la UE el 2022 va provenir de cultius agrícoles (287.900 milions d'euros, +15% en comparació del 2021). Dues cinquenes parts (38%) van provenir de la ramaderia (206.000 milions d'euros, +26% en comparació del 2021). La proporció restant va provenir de serveis agrícoles i activitats secundàries.