El comitè mixt franco-espanyol-italià del sector vitivinícola ha celebrat recentment a la seu del Ministeri d'Agricultura i Sobirania Alimentària de França la seva sisena reunió plenària, en què ha analitzat la situació actual del mercat i les possibles mesures a adoptar per garantir el futur del sector a llarg termini. En concret, els representants dels ministeris d'Agricultura dels tres països han abordat qüestions d'interès comunitari, com ara les normes d'etiquetatge aplicables als vins. La pròxima reunió d'aquest comitè tindrà lloc a Espanya el 2024.

Els debats d'aquesta jornada s‟han centrat en les modalitats d'aplicació de les noves obligacions comunitàries relatives a la informació nutricional i els ingredients. Pel que fa a això, es considera que el diàleg amb les autoritats europees haurà de continuar més enllà de la recent publicació de les directrius per garantir una aplicació uniforme al mercat únic que, alhora, respecti les realitats comercials dels productes vitivinícoles.

Estratègies compartides

Els països representats en el comitè vetllaran perquè no es posin en dubte les normes específiques sobre la possibilitat d'aplicar l'etiquetatge desmaterialitzat a determinades mencions obligatòries, qüestió que es va aconseguir en el marc de les negociacions sobre la nova Política Agrària Comuna (PAC) . Pel que fa al foment de la sostenibilitat de la producció vitivinícola, el comitè ha parat atenció als debats en curs sobre la normativa europea relativa a l'ús sostenible de productes fitosanitaris, noves tècniques genòmiques i envasos. Tots tres països han coincidit en la necessitat de desenvolupar estratègies compartides que contribueixin a mitigar el canvi climàtic.

Durant aquesta trobada, en què també han participat les principals organitzacions representatives del sector, s'ha valorat l'eficàcia de les mesures de suport desplegades al llarg del 2023 per fer front a les dificultats conjunturals del mercat (autorització per a la destil·lació de crisi, flexibilitat per a la collita en verd, autoritzacions de plantació i l'impuls de la promoció i la inversió), l'aplicació de les quals ha estat possible gràcies a un diàleg sostingut i constructiu amb la Comissió Europea. A més, s'ha expressat la necessitat d'incorporar mesures estructurals, especialment les relacionades amb el foment del consum responsable de vi, tant a escala europea com mundial.

Aquest comitè, des de la seva creació el 2017, s'ha reunit periòdicament amb l'objectiu principal d'establir posicions comunes en defensa del sector vitivinícola, en un clima de diàleg i de confiança, i compartir una visió en els àmbits econòmic i empresarial.