La llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil va configurar noves reformes per saber què fer amb les mascotes després d'un divorci, separació o herència, o sigui, qui tindrà la custòdia de la mascota. Des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el 2022, els animals van passar a ser considerats 'éssers vius dotats de sensibilitat'.

Amb aquesta nova implementació, el que es vol aconseguir és que les persones que tenen animals en comú i que pel motiu que sigui no poden fer-se'n càrrec conjuntament, que es pugui trobar la solució més adient per tal que l'animal no pateixi i pugui estar en bones mans. D'aquesta manera hi pot haver una custòdia compartida o fins i tot, un règim de visites.

"S'introdueixen en les normes relatives a les crisis matrimonials preceptes destinats a concretar el règim de convivència i cura dels animals de companyia, qüestió que ja ha estat objecte de controvèrsia en els nostres tribunals. Per això es contempla el pacte sobre els animals domèstics i s'assenten els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió a qui entregar la cura de l'animal, atenent el seu benestar", BOE, capítol II del preàmbul.

Jutjats @ wirestock

En la llei també es deixa clar que si hi ha mort del propietari del gos, hi haurà un criteri d'adjudicació del mateix i que, en cas de violència o maltractament psicològic contra els animals també es prendran mesures igual que s'està fent amb el maltractament, abús sexual infantil i amb la violència de gènere.