La Iaeden s'oposa a un nou polígon i una urbanització per a unes 200 cases a Peralada

L'entitat ha presentat al·legacions a la modificació del planejament per requalificar uns terrenys no urbanitzables

Un plànol amb a l'edificació orientativa.

Un plànol amb a l'edificació orientativa. / Iaeden

Carme Vilà

Carme Vilà

 La Iaeden-Salvem l'Empordà s'oposa a la construcció d'un nou polígon industrial i una urbanització a Peralada. L'entitat ha presentat al·legacions a la proposta de modificació del POUM i demanen . La proposta, asseguren, preveu uns dos-cents nous habitatges de tipus unifamiliar i abasta una extensió de 23 hectàrees al nord del municipi, entre l'àrea urbana i el Golf de Peralada. Demanen que s'aturi la proposta i es vetlli per la legalitat urbanística. L'Ajuntament ho justifica per diversificar l'economia i assegurar habitatge per a la gent jove, però l'entitat discrepa perquè són habitatges tipus unifamiliar amb piscina i jardí.

Consideren que s'impulsa la construcció en "l'últim sòl urbanitzable del municipi ampliant la zona residencial i construint un polígon, tot requalificant uns terrenys no urbanitzables".

L’Ajuntament de Peralada va posar a exposició pública la proposta de modificació del planejament per encabir un projecte anomenat ITSE-Montserrades.

Les al·legacions presentades per la IAEDEN-Salvem l’Empordà posen en dubte la idoneïtat de la proposta i apunten diverses incompatibilitats urbanístiques del projecte.

En concret, al·leguen que supera el llindar d'extensió urbana màxima que marca el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines (PTPCG) a l’estratègia de creixement del municipi, "essent la proposta d’unes 23,7ha i la normativa territorial marca el límit a unes 17,61 ha.

La proposta de polígon industrial a més duplica l’edificabilitat bruta respecte al que marca el PTPCG (0,4 m2 de sostre/m2 de sòl) i la seva construcció està supeditada a una planificació supramunicipal, rellevant atès que ja existeix sòl industrial de sobres a la comarca.

També manifesten que es preveu es preveu increment un 67% les emissions de gasos d’efecte hivernacle i un 62% els consums d’aigua respecte el projectat al planejament vigent sense cap mesura per reduir o compensar els increments. La sequera a la comarca i que no es pugui assegurar el subministrament en un futur són altres aspectes que consideren que s'han de tenir en compte perquè Peralada s'abasteix de pous i la memòria ambiental del projecte a punta a la possible contaminació dels aqüífers els anys vinents.

Finalmenmt creuen que el projecte s'hauria de tramitar com una revisió de POUM i no com una simple modificacio puntual.

L’ajuntament justifica aquesta proposta per la necessitat de diversificar l’economia del municipi i assegurar l’existència d’habitatge per la gent jove del poble, que actualment està emigrant a altres municipis i fa envellir la població. La realitat és, diu l'entitat, que "el Grup Peralada és propietari de més de la meitat dels terrenys afectats i l’única empresa que ha manifestat l’interès pel nou polígon, l’automobilística Hispano Suiza, també pertany al grup". A més. assenyalen que "els habitatges projectats són de tipus unifamiliar amb piscina i jardí i"per tant, no es diversifica realment l’economia perquè encara depèn de l’actor econòmic principal del poble i els habitatges projectats no estan realment pensats a les capacitats econòmiques del jovent, essent un estil edificatori més bé proper a les segones residències, lloguer vocacional o per rendes mitjanes-altes`". Si bé és cert que s’hi preveuen una trentena d’habitatges de protecció oficial, aquesta fórmula tampoc assegura l’establiment de la gent jove del municipi, diuen.

Per totes les qüestions plantejades demanem a l’ajuntament i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) que es vetlli per la legalitat urbanística i no es tiri endavant.