El Jutjat Contenciós Número 1 de Girona ha donat la raó a un agent de la Policia Local amb una incapacitat permanent total de Palamós (Baix Empordà) i obliga l'ajuntament a reconèixer-li el dret a passar a una segona activitat. La sentència considera nuls de ple dret els decrets que van declarar la seva jubilació forçosa i li van denegar la petició de poder fer una altra tasca laboral. El cas es remunta a l'any 2016 quan l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va donar-li una incapacitat permanent total. Aleshores, el consistori via decret d'alcaldia va declarar la seva jubilació forçosa malgrat que, segons la resolució, la sol·licitud d'una segona activitat s'havia fet prèviament. Per tot plegat, la sentència reconeix el dret al recurrent amb efecte retroactiu des del moment en què se li va denegar el reconeixement, tot i que no condemna a l'administració a pagar les costes del procés. Contra la resolució es pot interposar un recurs d'apel·lació.

L'Ajuntament de Palamós haurà d'oferir una segona activitat a un agent de la policia local del municipi amb una incapacitat permanent total. Així ho estableix la sentència del Jutjat Contenciós Número 1 de Girona que estima els recursos presentats pel demandant i declara nuls de ple dret i sense efecte els decrets d'alcaldia del consistori que van declarar la jubilació forçosa de l'agent per la seva incapacitació i van denegar-li la petició d'una segona activitat.

La resolució remarca que la sol·licitud d'una nova activitat va ser prèvia a la declaració de jubilació i que, per tant, s'hauria d'haver resolt primer abans de jubilar-lo. En qualsevol cas, remarca la sentència, "en ser declarada nul·la la declaració de jubilació, la conseqüència és la carència de fonament de la denegació de la petició de passar a una segona activitat".

A més, estableix que el fet que recurrent fos declarat en situació d'incapacitat permanent total no és "obstacle" per exercir una segona activitat i ocupar un lloc de feina adequat a la seva situació.

La sentència, però, no imposa les costes del procediment a l'administració, tal i com reclamava la part demandant, per la "naturalesa jurídica" del cas i pels "dubtes de dret que genera la seva resolució". En canvi, li reconeix el dret de passar a una segona activitat amb efecte retroactiu al moment en el qual li va ser denegat. Contra la resolució es pot presentar un recurs d'apel·lació.

El cas es remunta al febrer de l'any 2015 quan l'agent va causar baixa per incapacitat temporal per contingència. El 7 de setembre de 2016 i "degut a la disminució de les seves capacitats físiques" va presentar davant de l'ajuntament la sol·licitud d'una segona activitat o, per defecte, la reubicació a un lloc de feina d'acord amb les seves capacitats.

El desembre d'aquell any, l'INSS va declarar-lo en situació d'incapacitat permanent total i el 19 de desembre d'aquell any, via decret d'alcaldia el consistori va emetre un decret declarant la seva jubilació forçosa. Un decret que l'afectat va recórrer i li van desestimar. Uns dies després, concretament el 22 de desembre de 2016, l'Ajuntament va denegar-li la petició de segona activitat. L'agent hi va presentar un nou recurs de reposició, que també va ser desestimat a través d'un decret el febrer de l'any passat.