El Tribunal Superior de Justícia permetrà que la Seguretat Social embargui les ajudes

El cas de Cantàbria va sortir mitjanament bé, però a partir d'ara, l'Administració tindrà la raó

Si et volen embargar, no es tindrà en consideració l'SMI

El TSJ dona la raó al Govern de Cantàbria

El TSJ dona la raó al Govern de Cantàbria / wirestock

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Si ets autònom aquesta novetat t'interessa. El Tribunal Suprem ha inclòs novetats i això et repercuteix en cas de ser autònom en ERTE. El TS vol aconseguir protegir el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i per a fer-ho, l'ha equiparat amb les ajudes que una persona rep. Així doncs, amb aquesta novetat, només podran embargar-te una part dels ingressos quan hi hagi un deute.

El cas de Cantàbria

Aquesta novetat ha aparegut gràcies a la sentència favorable a un treballador que estava en ERTE i que la Seguretat Social li va embargar les ajudes per cobrar uns deutes. Aquest fet va ocórrer a Cantàbria. Segons l'Administració, les ajudes que se li van concedir com eren d'ingrés patrimonial, es podien tributar i com a tal, també embargar.

Després que el jutge dones la raó a la Tresoreria de la Seguretat Social, el Govern de Cantàbria va recórrer la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria. En aquest moment, la sentència va ser per una part favorable al Govern i treballador i, per l'altra a la Seguretat Social.

La Seguretat Social vol embargar les subvencions si hi ha deute, deixant a les persones sense suport econòmic

La Seguretat Social vol embargar les subvencions si hi ha deute, deixant a les persones sense suport econòmic / -

Segons la Sala del Contenciós-Administratiu, les ajudes són inembargables

El TSJ va dictaminar que les ajudes eren susceptibles d'embarg, però amb el límit establert en l'article 607 de la LEC.

En l'article 607 de la llei d'enjudiciament civil es deixa clar que "és inembargable el salari, pensió, retribució o el seu equivalent, sempre que no excedeixi de la quantia assenyalada pel salari mínim interprofessional".

Ambdues parts van presentar recursos davant la sentència del TSJ.

Què demanaven les parts

  • La Seguretat Social exigia que les subvencions i ajudes s'haurien d'embargar per complet.
  • El Govern autonòmic va defensar la inembargabilitat de les ajudes públiques.

La resposta del Tribunal Superior de Justícia

La resposta va ser denegar ambdós recursos i confirmar la sentència ja esmentada, basada en l'article 607 de la LEC. Segons els magistrats del cas "no hi ha base legal per entendre que gaudeixin del privilegi d'inembargabilitat plena".

El tribunal va deixar clar que el que exigia la Seguretat Social era extravagant i contradictori; ja que, les ajudes i subvencions tenen la finalitat de pal·liar amb les situacions econòmiques desfavorables dels treballadors immersos en expedients de regulació temporal de feina i pels treballadors autònoms afectats per la declaració de l'estat d'alarma, el qual va provocar una reducció dels seus ingressos i rendiments econòmics.

A més, la resposta encara va ser més concisa: "l'efectivitat dels drets patrimonials no pot ser portada a l'extrem de sacrificar el mínim vital del deutor, privant-lo dels mitjans indispensables per a la realització dels seus fins personals, així com en la protecció de la família, el manteniment de la salut i l'ús d'un habitatge digne i adequat". 

El TSJ dona el vistiplau a la Seguretat Social

Finalment, el Tribunal Superior de Justícia ha habilitat a la TGSS per practicar diligències d'embarg per deutes contrets amb la Seguretat Social dels crèdits derivats d'ajudes públiques atorgades per l'Administració Pública, sense respectar els límits establerts en l'article 607.

Així doncs, aquest cas concret ha sortit bé, però els propers tenen pinta d'anar a favor de l'Administració Pública. Tot i que, sempre us podeu emparar en la Constitució espanyola i les lleis per aconseguir que la Seguretat Social no us embargui el salari mínim interprofessional.