Opinió

El nou sistema intern d’informació (canal ètic)

El 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei del Canal Ètic). Aquesta llei obliga a les empreses amb 50 o més treballadors a instaurar a la seva organització un Sistema Intern d’Informació, que és com anomena la nova llei al Canal Ètic o Canal de Denúncies. Però com funciona aquest nou Sistema?

El Sistema Intern d’informació haurà de respectar les garanties següents; (I) estar dissenyat, establert i gestionat de forma segura, garantint en tot moment la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de les actuacions dutes a terme, així com (II) protegir les dades personals, impedint l’accés de les actuacions a les persones no autoritzades. A més, haurà de comptar amb un Responsable del Sistema i disposar de un procediment de gestió de les informacions rebudes.

El Sistema Intern d’Informació ha de permetre presentar a l’empresa comunicacions sobre les infraccions que preveu la llei, sigui per escrit, verbalment, o de les dues maneres (també que es puguin presentar comunicacions anònimament).

Les empreses obligades a disposar d’un Sistema Intern d’informació hauran de proporcionar la informació adequada, de forma clara i fàcilment accessible, sobre l’ús del Canal Ètic que s’hagi implementat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió, en la seva pàgina web, en una secció separada i fàcilment identificable. A més, la Llei obliga a disposar d’un llibre-registre amb totes les informacions rebudes i les investigacions internes que s’hagin realitzat, garantint en tot moment, la confidencialitat de les dades personals.

El Sistema Intern d’informació de les empreses es configura com el canal preferent per informar sobre les accions o omissions establertes en la Llei, sempre que els informants creguin que interposant les denúncies en el mateix, no se’ls hi pugui imposar cap acte constitutiu de represàlia al respecte. A tal efecte, es preveu també la creació de Canals Externs d’Informació davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’informant, (A.A.I.) o de les autoritats o òrgans autonòmics competents, on els informants podran presentar les denúncies directament, sense haver-ho de fer prèviament a través del corresponent canal intern d’informació de l’empresa.

Les empreses, a més, hauran d’aprovar un procediment de gestió d’informacions, que haurà de respectar en tot moment el dret a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades així com les seves dades personals. El termini màxim per a investigar les comunicacions serà de 3 mesos des de la recepció de la comunicació, excepte en els casos d’especial complexitat, on el termini es podrà prorrogar fins a un màxim de 3 mesos addicionals.

Es prohibeix de manera expressa qualsevol acte constitutiu de represàlia, tant les amenaces com les temptatives de represàlies contra les persones que presentin una comunicació conforme la Llei.

La falta de compliment d’aquesta llei, o la falta d’adaptació a la mateixa, pot comportar per les empreses multes de fins a 100.000 euros en els casos d’infraccions lleus, a multes de fins a 1.000.000 d’euros en els casos de comissió d’infraccions molt greus (apart d’altres sancions complementàries com prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre 4 anys, o la prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de tres 3 anys).

Per si algú encara està dubtant el que ha de fer, no disposar d’un Canal Ètic, o no adaptar el Canal que ja tingui implantat al que disposa la nova Llei, pot comportar per a les empreses una sanció d’1 milió d’euros. Avisat queda.

Subscriu-te per seguir llegint