El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Blanes aprovat el 2010. L'associació de càmpings havia presentat un recurs contenciós administratiu i ara el tribunal els ha donat la raó.

En concret, els càmpings estan ubicats en zona inundable i se'ls aplicava un seguit de restriccions en l'autorització d'obres. Només era possible sortir-ne si els càmpings executaven i assumien el cost de les obres per garantir la protecció davant els riscos d'innundació. Una mesura "discriminatòria", argumentaven, ja que la zona inundable de Blanes és extensa, més enllà dels càmpings, i el POUM només obligava els càmpings a executar mesures per evitar inundacions i creien que pagaven per la protecció de tots.

A més, en el seu recurs, afegien que la situació dels càmpings fora d'ordenació en sol no urbanitzable es basava en una delimitació de la zona inundable feta sobre el Pla d'Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT), que no havia estat aprovat i tampoc estava vigent.

El tribunal els ha donat la raó i considera que el POUM no té la suficient justificació tècnica i no s'adequen a les normes i plans de la Generalitat per preveure la inundabilitat del municipi. Així, la sentència argumenta que, si bé el PEFCAT té una validesa tècnica avalada per un pèrit processal, no disposa d'un pla detallat de les zones d'inundabiliat. Per exemple, en lloc de plànols, l'estudi inclou fotografies sobres les que es posen colors a les zones inundables. El pèrit processal sí que inclou l'inundabilitat del centre de Blanes però no l'estudi inclòs al POUM.

Per tant, la sentència del tribunal considera que l'estudi sobre inundabilitat és insuficient, hi ha omissions i manca de planificació sobre les mesures de protecció i de delimitació que ara cal rectificar.

L'Ajuntament presentarà ara un recurs. Fins que no es resolgui (entre 8 mesos i un any i mig), el POUM seguirà vigent i es podran seguir donant llicències, com també són vàlides les que s'han concedit fins ara. Tot i això, en aquest temps el consistori treballarà per modificar i adequar el POUM i, a més, es podria aprofitar per per incloure la regulació de Pinya de Rosa o la protecció de la Nylstar.