El pròxim 28 de maig, Catalunya celebrarà unes noves eleccions municipals. A més d'aquells que acudeixin a exercir el seu dret a vot, molts ciutadans hauran de presentar-se en els col·legis electorals per complir les seves obligacions en la mesa electoral.

I és que, com en cada votació, l'Estat designa per sorteig a un nombre de persones que han d'acudir a formar part d'aquestes meses electorals. Entre les seves principals funcions, els correspon presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini.

Moltes són les persones que, davant aquesta circumstància, tracten de buscar una manera de poder quedar alliberats d'aquestes funcions,. Per aquest motiu, existeixen una sèrie de supòsits legals a considerar.

Les causes que et poden deslliurar de la mesa electoral

Causes personals

Vàlides per si soles:

 • Tenir entre 65 i 70 anys (els majors de 70 seran automàticament descartats pel sistema)
 • Presentar certificat de discapacitat
 • Tenir incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa
 • Estar en situació d'incapacitat temporal laboral, acreditada mitjançant la corresponent baixa mèdica
 • Estar embarassada a partir dels sis mesos de gestació o en el període de descans maternal
 • Trobar-se en un centre penitenciari o en un hospital psiquiàtric

Subjectes a valoració:

 • Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions en la mesa electoral o les converteixi en difícils o penoses
 • Tenir incapacitat permanent total per a una determinada professió, quan la incapacitat també impedeixi exercir les funcions de membre de la mesa electoral
 • Estar embarassada en situació de risc, en qualsevol punt de la gestació
 • Ser sotmès a una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants en el dia de la votació o els immediatament anteriors o posteriors
 • Pertinença a confessions o comunitats religioses en les quals l'ideari o el règim de clausura resultin incompatibles amb la participació en la mesa electoral
 • Canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma

Causes familiars

 • Maternitat, durant el període de lactància, fins que el bebè compleixi nou mesos
 • Cuidat directe i continu de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
 • Cura directa i continu d'un familiar de fins al segon grau de consanguinitat que no pugui valer-se per si mateix

Causes professionals

 • Prestar servei durant la jornada electoral a les Juntes Electorals, Jutjats i Administracions Públiques
 • Prestar servei durant la jornada electoral a funcions essencials de caràcter sanitari, forces i cossos de seguretat, protecció civil, bombers...
 • Ser director d'un mitjà de comunicació d'informació general o cap dels serveis informatius encarregat de cobrir la jornada electoral
 • Participar en esdeveniments públics previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral

Com demanar la renúncia a la mesa electoral

En un termini de set dies des de la recepció de la notificació, l'afectat haurà de justificar i documentar la causa eximent a través d'una sol·licitud d'excusa presentada a la Junta Electoral corresponent.

La documentació necessària serà la següent

 • Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o permís de conduir
 • Fotocòpia del nomenament de la mesa electoral
 • Sol·licitud d'excusa omplerta
 • Fotocòpies dels documents que justifiquin la renúncia

La Junta Electoral disposa d'un termini de cinc dies després de la recepció de la sol·licitud per resoldre la situació.

Què passa si no et presentes sense justificació

El President, Vocals i Suplents que no acudeixin a exercir les seves funcions incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.