El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és un pla d’inversió massiva per ajudar l’economia de la Unió Europea a recuperar-se dels efectes de la COVID-19. Més conegut com els FONS NEXT GENERATION, obliga a les administracions públiques, a tots els seus ens o empreses vinculades que executin les obres o serveis que es financin amb aquests fons, a establir el que s’anomena PLA DE MESURES ANTIFRAU (PMA).

La Unió Europea, i en especial la Comissió Europea, en aquest pla d’inversió massiva, imposa a més dels controls ja habituals de despeses i les seves justificacions, que es lluiti contra el frau, la corrupció i el conflicte d’interès des de les administracions públiques, de forma que cal que s’estableixin mesures per garantir que els fons es facin servir de manera eficient i transparent, i per prevenir la desviació indeguda.

Però aquestes mesures no només afectaran a les administracions públiques, sinó que tots els executors d’obres o serveis i, per tant, empreses o licitadores privades, hauran d’aplicar també mesures anticorrupció o antifrau. Cal tenir molt present que cada vegada es va harmonitzant més el dret amb tots els estats de la Unió, i això també comporta que tots els delictes i infraccions, relacionades amb el frau, la corrupció, la malversació o el tràfic d’influències, es vagin homologant especialment amb altes sancions econòmiques que poden significar la fi de les empreses i la responsabilitat dels seus directius i administradors. Per això, és essencial el dret preventiu i no el reactiu davant d’allò que ja ha succeït, per això un degut i bon assessorament legal és la primera decisió a prendre.

Centrant-nos en el Pla de Mesures Antifrau, reiterant la seva obligatorietat per participar en els Fons Next Generation, segurament el més essencial serà identificar dins de l’empresa o organització els riscos en frau, corrupció i conflicte d’interessos. L’experiència en la previsió i la gestió de riscos, i, per tant, saber-los detectar dins de les empreses o organitzacions, és bàsic.

El primer pas, doncs, serà elaborar un bon mapa de riscos individualitzat i no un mer formulari, ja que seran les seves conclusions les que faran que es corregeixin les deficiències en l’organització i evitem els riscos. Després vindrà la tasca de dissenyar i implementar els protocols, mesures i polítiques per controlar i fer baixar els riscos, essent essencial implementar un degut codi ètic que ens identifiqui com a empresa i els nostres valors, tot complementant aquests protocols amb el canal d’informació i denúncies intern que ens obliguen des de la Unió Europea, no cal tenir por d’aquest element, que a més ha de ser confidencial i anònim si així es demana per garantir a la persona informant que no hi haurà conseqüències per la seva comunicació, la gestió del canal caldrà que sigui deguda, eficient i que compleixi amb les normes europees, i, per tant, que sigui multicanal, per plataforma, e-mail, carta postal i presencial, i que compleixi amb els requisits de comunicació del avenços en les investigacions i resoldre dins el termini i en la forma escaient, havent de confiar aquesta important tasca en un òrgan ètic o antifrau intern de l’empresa i amb assessorament extern.

Seguint amb l’estructura del Pla de Mesures Antifrau, ens trobem amb mesures com la declaració d’absència de conflicte d’interès anomenada DACI, que hauran de signar totes les persones i empreses que per una raó o una altra intervinguin en la gestió dels fons Next Generation. Des de fa anys es considera que el conflicte d’interès, tant sigui per beneficiar com per perjudicar a algú, tenen un elevat cost a totes les institucions, no només les públiques, sinó també a les empreses, d’aquí el repetit control del primer al darrer dels intervinents en la gestió dels Fons Next Generation respecte a conflictes d’interès que ens puguin dur al frau i a la corrupció que ens imposen des d’Europa.

El bufet d'advocats Prat-Sàbat pot exercir diversos papers en les mesures antifrau, depenent de l’abast dels seus treballs i de les necessitats específiques del client, tant dissenyant com implementant els Plans de Mesures Antifrau, tal com ja fem en els Models de Prevenció de Delictes derivats del Codi Penal, l’experiència en l’elaboració del bufet d’advocats Prat-Sàbat dels models de prevenció dona un plus evident als professionals que han de realitzar i executar els plans de mesures antifrau.

Els advocats poden brindar assessorament legal als seus clients sobre com complir les mesures antifrau del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, incloent-hi la preparació de documents i la presentació de sol·licituds de fons, així com la verificació o certificació posterior del compliment.

Les banderes vermelles

Seguint amb l’estructura del Pla de Mesures Antifrau, ens trobem amb un concepte molt de moda en aquests temps, “les banderes vermelles”, concepte que fa anys que s’usa a Europa, com a punts claus d’anàlisi dels nostres sistemes de treball, que en cas que s’activin o es detectin, són l’indici de possibles incompliments. Les banderes vermelles que tots els departaments de les empreses hauran d’imposar-se quan es gestionin fons europeus Next Generation, són part essencial de l’avaluació, detecció i correcció dels riscos de corrupció, frau i conflicte d’interessos que sempre envolten les mesures antifrau.

Finalment, és important incidir en el fet que per moltes mesures que es vulguin implementar, sense una deguda formació en els riscos, en la lluita contra el frau i la corrupció, i en els comportaments ètics dins de l’empresa, serà difícil que tot aquest sistema s’implementi, formació que no pot ser la impersonal i robòtica a la que ens estan acostumant des d’aquells que no personalitzen cap dels seus serveis i, per això, és vital per complir amb la norma que totes les persones que conformen una organització estiguin formades en compliment normatiu i conductes ètiques.