El nou esquema de prejubilacions que el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha posat sobre la taula de negociació amb els agents socials cerca dos objectius: D’una part, desincentivar el retir anticipat voluntari en els dos anys previs a l’edat legal de jubilació, que en aquest exercici és de 66 anys i arribarà als 67 el 2027. De l’altre, corregir la «desigualtat» que, des del seu punt de vista es produeix en les prejubilacions procedents de pensions que no arriben al nivell màxim.

1. Com funciona la prejubilació voluntària?

Un treballador pot avançar el moment de retir fins a dos anys previs a l’edat legal de jubilació legal que li correspongui. Si l’edat legal és de 66 anys (com succeeix en el 2021 amb caràcter general), podria ser possible prejubilar-se amb 63 anys (si s’ha cotitzat un mínim de 35 anys; 15 d’ells immediatament anteriors al moment de la jubilació).

A canvi, la pensió resultant sofreix coeficients reductors, que s’apliquen sobre la base de cotització. En l’actualitat aquests coeficients són del 2% per cada trimestre que s’avança la jubilació, fins a arribar al 16% per al cas d’un avançament de 2 anys.

2. Què pretén el ministre Escrivá?

El ministre de Seguretat Social va posar sobre la taula dels agents socials un nou esquema de coeficients que, en la pràctica, endureixen el retir anticipat en el trimestre previ a l’edat legal de jubilació (el coeficient reductor passaria del 2% al 3,52% en aquest cas) i també si aquest s’anticipa dos anys (el coeficient reductor passaria del 16% al 21%). Per als períodes de jubilació intermedis entre aquests dos extrems, no obstant això, la proposta del ministre suavitza els coeficients reductors.

3.-Què passa amb les pensions màximes?

A Espanya, per molt alt que siguin els salaris, només cotitzen a la Seguretat Social per l’anomenada «base màxima de cotització», que enguany és de 4.070,10 euros. Una nova regla el 2013 porta a aplicar un coeficient reductor del 4% sobre la pensió màxima (no sobre la base) de qui opti a prejubilar-se amb dos anys d’anticipació. En aquest moment, això suposa que l’actual pensió màxima de 2.707,49 euros queda reduïda en 108,29 euros (el 4%), fins als 2.599 euros per a qui endavant la seva jubilació en 24 mesos.

4.- Què planteja Escrivá en aquest cas?

Per a les pensions màximes, Escrivá planteja passar d’aquest coeficient reductor del 4% a un altre del 21%, aplicat sobre la pensió teòrica, de manera progressiva en els 12 pròxims anys. Amb les quantitats actuals, això suposaria retallar la pensió màxima actual de 2.707,49 euros en 568 euros, fins als 2.139 euros al final del procés.

5.-Què té de bo augmentar els coeficients reductors per prejubilació per a les pensions màximes?

Des de l’òptica del ministre, afegiria equitat al sistema, a favor dels treballadors amb ingressos per sota de la base màxima. També estalviaria recursos a la Seguretat Social, en pagar menys a aquest col·lectiu. A més, penalitzar més la jubilació anticipada ajudaria a elevar l’edat efectiva de jubilació, que és un dels objectius que busca el Govern per a contribuir a l’estabilitat financera del sistema de la Seguretat Social.

6.- Què té de dolent?

Els detractors de la proposta subratllen que els treballadors amb salaris més alts ja sofreixen «de facto» una retallada del 28,85% en la seva pensió. Això és -expliquen- perquè cotitzen a la Seguretat Social per una base de 4.070,10 euros però reben una pensió que com a màxim és de 2.707 euros, en l’actualitat. La distància entre una i una altra xifra és del 28,85%.