El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nou decret de reestructuració dels Mossos d'Esquadra que preveu algunes novetats rellevants al cos, que no canviava el seu organigrama des del 2011. Alguns dels més rellevants són la nova regió policial virtual, que 'patrullarà' a internet, la nova comissaria general TIC, que assumirà les intervencions telefòniques als investigats, l'àrea d'anticorrupció policial o l'àrea central d'investigació de la corrupció. Es potenciarà la seguretat ciutadana amb una comissaria pròpia, la prefectura del cos guanyarà dimensió, però també ho farà la direcció política. Les regions policials territorials també tindran alguns petits canvis, sobretot la de Barcelona, així com la Comissaria de Mobilitat.

Amb aquest nou decret s’estableix un sistema que permet formalitzar en l’estructura nous serveis que des de la publicació del darrer decret s’han creat atenent les necessitats del moment com són la Policia Marítima i la Unitat de Drons, entre d’altres.

Reforç de la direcció política del cos

Del director o directora general de la Policia (DGP), nomenat pel Govern, en dependran directament tres comissaries generals: la de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació; la d'Inspecció i Avaluació; i la d'Investigació i Afers Disciplinaris, antiga Divisió d'Afers Interns (DAI), que s'encarrega de les conductes irregulars dels policies. Aquestes dues últimes comissaries preparades per donar suport a les Policies Locals, en atenció a la competència de coordinació que té la Generalitat i d'acord amb els municipis. La Comissaria de Relacions Institucionals assumeix les relacions de la DGP amb les altres institucions, administracions i operadors que formen part del sistema de seguretat pública. Tindrà com a novetat una Divisió de Mediació i Diàleg que treballarà per a la prevenció dels conflictes socials i promourà el diàleg i la gestió positiva del conflicte, a més de promoure el civisme i la convivència. Així mateix, també disposarà d’una Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat que impulsarà i supervisarà la implantació de polítiques de gènere de la DGP.

La DGP també tindrà el seu propi gabinet, que es reforça i inclourà l'Oficina de Comunicació, que es relaciona amb la premsa. Per últim, la DGP tindrà el seu propi Servei d'Assessorament Jurídic, la Subdirecció General d'Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans, de la qual dependran la gestió horària dels agents, el dimensionament de la plantilla, els processos selectius i l'avaluació de l'aptitud psicofísica.

Prefectura encapçalada per un comissari

La Prefectura de la Policia segueix depenent de la Direcció General i està formada exclusivament per comandaments policials. D'ella en pengen tres comissaries superiors i tres comissaries generals. A més, la Prefectura comptarà amb l'Oficina del o la Portaveu, una oficina de suport; un gabinet propi; el centre de comandament amb les sales de comandament central i territorials, i la Divisió d'Escortes, dividida entre l'Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat i l'Àrea de Seguretat d'Autoritats. L'Àrea de Seguretat de Presidència protegeix el president i els expresidents de la Generalitat, els seus domicilis i el Palau de la Generalitat.

La nova Àrea d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència elaborarà les normes per fer anàlisi de dades i abordarà com passar de les dades a la creació d’intel·ligència policial.

El nou decret estableix que la Prefectura estarà encapçalada per un comissari en cap, que n’és el màxim comandament operatiu, obviant la figura del major, actualment Josep Lluís Trapero, prevista a la llei. Així mateix, hi haurà un sotscap executiu que serà el segon comandament operatiu del cos. També un coordinador adjunt a les unitats de suport de la Prefectura o de les comissaries superiors i comissaries generals.

La Prefectura disposarà de tres comissaries superiors i tres generals: la Superior Territorial, la Superior de Seguretat Ciutadana, la Superior Tècnica, la General d’Investigació Criminal, la General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i la General d’Informació.

Comissaria Territorial

De la Comissaria Superior Territorial en dependran les nou regions policials territorials, una nova Regió Policial Virtual i la Comissaria General de Mobilitat. La Regió Policial Virtual durà a terme funcions de policia comunitària en l’entorn virtual, mitjançant sistemes d’interrelació no presencials amb la ciutadania, així com de prevenció i persecució d’il·lícits en entorns virtuals. La Comissaria General de Mobilitat tindrà dues divisions, Trànsit i Investigació Viària, així com una Àrea Central d’Intel·ligència Viària que tindrà l’objectiu de produir intel·ligència operativa i estratègica. Davant l’increment de l’accidentalitat, aquesta comissaria se centrarà exclusivament en qüestions que afecten a la seguretat viària. Així doncs, desapareix la fins ara existent Divisió de Transport que integrarà els seus serveis actuals en les diferents regions policials.

Des de la Comissaria Territorial s’exercirà la direcció i la coordinació operativa de les nou regions policials repartides per tot el territori català. En aquest sentit es crea la Regió Policial d’Alt Pirineu i Aran que substitueix l’anterior Regió Policial de Pirineu Occidental.

Totes les regions policials disposaran d'agents d'ordre públic i antiavalots de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), àrea regional de trànsit i unitats de Policia Administrativa i de Medi Ambient. A més, entre d’altres novetats es creen les unitats i àrees regionals de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes, que tindran encomanades funcions de coordinació, supervisió i avaluació del tractament a les víctimes i la lluita contra la violència masclista o les de fomentar el diàleg i cooperació amb altres operadors de l’àmbit territorial respectiu, entre d’altres atribucions.

Les regions també incorporaran una nova Unitat Regional d’Anàlisi de Seguretat encarregada de fer el tractament de dades i analitzar la situació delinqüencial, l’activitat policial i elaborar anàlisis de seguretat ciutadana per als comandaments regionals i de les diferents comissaries locals de les Àrees Bàsiques Policials (ABP).

Pel que fa a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona s’adapta a la realitat de la capital catalana diferenciant-la de la resta de regions. En aquest sentit es crea la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat, que integrarà les àrees regionals d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts, de Transport Urbà i de Seguretat d'Edificis. A més, també es crea la Divisió Regional de Suport i Dispositius, que inclou l'ARRO, o l’Àrea Regional d’Investigació, encarregada d’investigar els il·lícits de la delinqüència ordinària de la ciutat i de coordinar-se amb les diferents ABP.

Pel que fa a la resta de regions policials, destaca que les Regions Policials Metropolitana Sud i Metropolitana Nord comptaran amb les Unitats Regionals de Transport Urbà per respondre a la idea del transport integrat de l’àrea metropolitana. A més, des de la Metropolitana Sud també s’integrarà l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària amb afectació directa a l’àmbit de l’aeroport del Prat. També es creen les ABP Pla d’Urgell-Garrigues a la regió policial de Ponent i l’ABP Bages-Moianès a la regió policial Central.

Comissaria de Seguretat Ciutadana

Aquesta nova comissaria serà l’encarregada d’exercir la direcció tècnica de les unitats territorials, així com donar suport especialitzat al territori en l’àmbit de policia administrativa, medi ambient, aeroportuari, transport públic i dispositius. També coordinarà les funcions de policia de proximitat, comunitària i atenció de persones, i gestionarà el suport al conjunt del cos a través de la Comissaria General d’Intervenció que penja directament d’aquesta i de totes les unitats especialitzades d’intervenció policial, marítima, aèria i penitenciària.

Es crea una Divisió d’Intervenció que englobarà els antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo), els TEDAX-NRBQ, el Grup Especial d’Intervenció (GEI) o l’Àrea Central de Suport Operatiu. Aquesta divisió també tindrà una Àrea Tècnica d’Intervenció encarregada de proposar directrius tècniques i procediments en matèria d’ordre públic o exercir la planificació operativa dels recursos especialitzats en aquesta qüestió.

Pel que fa a l’Àrea Aèria tindrà les funcions de dirigir, coordinar i supervisar l’ús d’aeronaus tripulades, com els helicòpters, les no tripulades, com els drons, així com la investigació d’accidents aeris. Respecte a l’Àrea Marítima s’encarregarà de dur a terme les competències policials pròpies de la Generalitat en el litoral, rius navegables i ports, així com tasques de seguretat preventives i reactives en activitats aquàtiques i subaquàtiques.

En l’àmbit d’atenció a la víctima, l’antiga Àrea Territorial de Proximitat passarà a ser la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors i de la qual penjaran quatre noves àrees bolcades en l’atenció i seguiment a les víctimes, les relacions amb la comunitat, l’atenció a la ciutadania i els menors.

Es crea la Divisió de Medi Ambient encarregada de realitzar l’activitat inspectora en relació a la normativa mediambiental i assumir la investigació d’aquells il·lícits que es determini, a més de la interlocució i coordinació amb els Agents Rurals. Tindrà dues àrees: la d'investigació i la de prevenció i inspecció.

De la Comissaria de Seguretat Ciutadana també dependrà la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, que farà el seguiment i avaluació dels dispositius de seguretat ciutadana, ordre públic o protecció de persones, entre d’altres. Així mateix, aquesta comissaria tindrà l’Àrea Central de Policia Administrativa i l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic.

La tercera i última comissaria superior serà la Tècnica, que constituirà el principal òrgan de tecnoestructura i de suport a la Prefectura. Planificarà els programes i plans de seguretat generals i específics dels Mossos, a més de determinar els requeriments en l’àmbit dels recursos humans, recursos materials i infraestructures del cos. Aquesta comissaria es dividirà en les divisions de Planificació Estratègica i la de Desenvolupament Professional, que farà la formació i entrenament dels agents.

La lluita contra el cibercrim i les violències sexuals, objectius de la CGIC

La Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) assumirà les funcions de realitzar la recollida, tractament i anàlisi de la informació necessària per a la persecució de l’activitat delinqüencial a Catalunya. L'antiga Divisió d’Investigació Criminal (DIC) es dividirà en dos àmbits: el central i el territorial. Sota el paraigües de la Divisió d’Investigació Criminal Central s’integrarà com a novetat l’Àrea Central del Cibercrim, que s’encarregarà d’investigar els ciberdelictes de més complexitat així com els delictes que afecten la llibertat sexual de menors d’edat comesos a través de la xarxa o mitjançant xarxes socials. També hi haurà una àrea d'investigació de patrimoni, una de persones, una de delictes econòmics, una de crim organitzat i una de corrupció.

Per últim, aquesta divisió central també inclourà l’Àrea Central de Violències Sexuals, l'antiga Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS), que investigarà els delictes contra la llibertat sexual de caràcter greu, en termes de vulnerabilitat de la víctima, gravetat o reincidència de l’autor. També s’impulsa l’Àrea Central d’Anticorrupció que investigarà els casos de corrupció del sector públic i privat de Catalunya d’especial complexitat.

Pel que fa a la Divisió de Policia Científica, mantindrà l’encàrrec de realitzar la investigació tècnica a través de desenvolupament de tasques especialitzades en el camp de la criminalística i la identificació de persones, així com els laboratoris de policia científica.

També s’estableix l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç, que assumirà les funcions d’interlocució permanent amb els diferents òrgans judicials de Barcelona, així com realitzar les investigacions de fets per delegació i comissió de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la Fiscalia de Barcelona i de les diferents fiscalies especialitzades.

Comissaria TIC i Comissaria d'Informació

Per la importància estratègica del desenvolupament tecnològic, es crea la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Tindrà competències sobre els sistemes i tecnologies de la informació dels Mossos i treballarà l’àmbit de la ciberseguretat a nivell intern. Disposarà de dues divisions, la Divisió de Sistemes i Telecomunicacions i la de Ciberseguretat i Sistemes Especials, així com una Àrea de Desenvolupament Tecnològic que impulsarà la implementació tecnològica del cos.

Un dels punts que pot ser més polèmic és el que determina que les intervencions telefòniques no dependran directament de les unitats d'investigació de la policia judicial, sinó de l'Àrea de Sistemes Especials, dins de la Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials. En concret, l'article 128 estableix que aquesta àrea té la funció de "gestionar" els sistemes d'intervenció de les comunicacions i altres sistemes de suport a la investigació, garantir-ne l'operativitat i "constituir-se en interlocutors de les unitats d'investigació, en relació amb els manaments judicials relatius a aquest àmbit". També ha d'exercir "la interlocució amb els diferents proveïdors de serveis d'internet".

La tercera i darrera comissaria general serà la d'Informació. Assumirà la tasca de prevenir, investigar i perseguir les activitats criminals que comportin una amenaça per a l’exercici de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o cohesió social, quan l’ànim de lucre no sigui la finalitat última de l’activitat. Quedarà dividida en la Divisió d’Operacions i la d’Intel·ligència, així com per l’Àrea Central Tecnològica de la Informació.

Des de la Divisió d’Operacions es recollirà tota la informació relativa a conflictivitats laborals i socials, així com la prevenció, investigació i persecució d’organitzacions terroristes o l’ús de la violència amb finalitats d’imposició ideològica. Per la seva banda, la Divisió d’Intel·ligència obtindrà, gestionarà, elaborarà i coordinarà la intel·ligència, a més d’elaborar documentació que faciliti la presa de decisions de la direcció en relació amb les amenaces i riscos.

El decret està signat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, té 132 pàgines, un preàmbul de més de quatre pàgines, 186 articles, diverses disposicions per eliminar unitats o canviar-los el nom, i un annex que enumera totes les àrees bàsiques policials i quins municipis abasten.