Sant Jordi
diaridegirona.cat >Sant Jordi>

Concurs Relats policíacs

 
 

Concurs de relats curts 2016

Foto: Aniol Resclosa
Bases del concurs

Diari de Girona convoca un concurs a través de la xarxa per premiar els millors relats curts en català. Enguany, el repte és crear un mini relat de caràcter policíac o negre que tingui a la ciutat de Girona com a protagonista. Com t'imagines una Girona fosca envoltada de misteris per resoldre? La participació en aquest concurs pressuposa:

- L'acceptació integra de totes les clàusules contingudes en aquestes bases.
- L'autorització, per part de l'autor i protagonistes del text, per publicar a les pàgines web de DiarideGirona.cat, indicant nom i cognoms de l'autor, lloc de residència, títol i descripció del text.
Durada i àmbit

Entraran en el concurs els relats escrits en català rebuts des del 22 d'abril fins al 30 de maig de 2016, ambdós inclosos. Diari de Girona es reserva el dret de suspendre, ajornar o cancel·lar el concurs, en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin. Així mateix, Diari de Girona es reserva el dret a evitar que, sobre aquest concurs s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis. Amb aquesta finalitat, podrà exercitar les accions legals que estimi oportunes.

 
Mecànica del concurs

Forma de participació:

Els interessats a participar hauran de remetre el seu text a Diari de Girona utilitzant el correu electrònic participacio@ddgmedia.cat amb el títol «Concurs relats curts». Acompanyant el text s'haurà d'especificar:

- Nom i cognoms de l'autor del relat, domicili, localitat, NIF, telèfon i adreça de correu electrònic.
- Títol de l'obra.
- Pseudònim

Requisits a complir pels textos:

-El relats hauran de tenir un màxim de 3.500 caràcters. El text s'ha de situar a la ciutat de Girona i ha tenir caràcter policíac o propi de la novel·la negra.
- Quedaran fora de concurs tots aquells textos que poguessin atemptar contra el bon gust o no compleixin els requisits establerts en les presents bases.

Límits i Autoritzacions:

- Els relats s'aniran publicant a DiarideGirona.cat a mesura que es rebin i revisats per Diari de Girona. Es podrà enviar un màxim de dos relats per autor.
- No podran participar en el concurs els propietaris ni els empleats de Diari de Girona. L'incompliment d'aquesta regla suposarà la pèrdua del premi obtingut.

Jurat, Selecció dels Guanyadors i Verificació:

- Composició del Jurat: Estarà integrat per tres persones designades per Diari de Girona.
- Selecció de guanyadors i Verificació: El jurat seleccionarà, d'acord amb els criteris d'originalitat, factura literària i relació amb l'epígraf del concurs un relat amb premi i dues mencions.

Publicitat del premiat i lliurament del premi:

Diari de Girona donarà a conèixer el guanyador a les seves pàgines web a partir de l'1 de juny de 2016. Es notificarà al guanyador el dia i l'hora del lliurament del premi, mitjançant correu electrònic, enviat a la direcció facilitada per l'autor del relat o mitjançant trucada telefònica. Si el premiat és menor d'edat o estigués incapacitat, serà necessari el consentiment dels seus pares o tutors per a l'acceptació del premi.

 
Premis

Els concursants opten al següent premi:

- Lot de llibres proporcionats per Curbet Edicions

El premi no està subjecte a retenció o ingrés a compte, ja que de conformitat amb el Reial Decret 1576/2006, de 22 de desembre, (art. 73.3f), s'excepcionen de retenció dels premis la base de retenció no excedeixi de 300 euros, tenint en compte que es tracta de premis en espècie, el valor de mercat és el resultat d'incrementar el valor d'adquisició o cost per al pagador en un 20%.

 
Cessió dels drets

L'acceptació del premi pressuposa la cessió gratuïta a favor de Diari de Girona del dret de reproducció per part de l'autor dels relats presentats; drets dels que farà ús Diari de Girona d'acord amb la normativa vigent en la matèria.